مقاله بررسی اثربخشی تاسیس رشته ژئوانفورماتیک در آموزش عالی کشور بر ارتقای کارآیی پژوهش های کاربردی و مساله محور جغرافیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی تاسیس رشته ژئوانفورماتیک در آموزش عالی کشور بر ارتقای کارآیی پژوهش های کاربردی و مساله محور جغرافیایی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوانفورماتیک
مقاله پژوهش های جغرافیایی
مقاله کارآیی
مقاله آموزش عالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به هدف آسیب شناسی پژوهش های جغرافیایی در کشور و همچنین بررسی اثربخشی تاسیس رشته ژئوانفورماتیک در آموزش عالی کشور بر ارتقای کارآیی پژوهش های کاربردی و مساله محور جغرافیایی به تحقیق پرداخت.نوع تحقیق کاربردی بوده که در انجام از روشی تحلیلی-کاربردی و تلفیق روشهای آزمون آماری t و تکنیک دلفی بهره گرفته شده است.ابزار تحقیق پرسشنامه و مصاحبه بوده است و پرسش نامه ها با استفاده از نظر اساتید مورد روایی سنجی و از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش پایایی واقع گردیدند.جامعه آماری شامل مدرسین رشته جغرافیا بوده که نمونه آماری آن شامل ۷۲ نفر در۵ گرایش های مختلف به تفکیک ۱۲ نفر برای هر گرایش از مدرسین دانشگاههای کشور انتخاب گردیدند.بر اساس یافته های تحقیق پژوهش های جغرافیایی در کشور با آسیب های جدی مواجه می باشد. همچنین تمام گرایشها به غیر از جغرافیای سیاسی و جغرافیای طبیعی تاسیس رشته ژئوانفورماتیک در آموزش کشور را اثربخش بر پژوهش های جغرافیایی در راستای کاربردی و مساله محوربودن دانستند.در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق راهکارهای کاربردی پیشنهاد گردید.