مقاله بررسی اثربخشی آموزش گروهی جرئت ورزی بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی و بهبود کمرویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۶۷۳ تا ۶۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی آموزش گروهی جرئت ورزی بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی و بهبود کمرویی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرئت ورزی
مقاله اختلال اضطراب اجتماعی
مقاله کمرویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدنیا سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سپهریان آذر فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سعید
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی پور هایده
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بنی هاشمی شیشوان میررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: متناسب با سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی و کمرویی و همچنین اهمیت آن در شغل پرستاری، شیوه های درمانی مختلفی معرفی شده اند که یکی از آن ها آموزش جرئت ورزی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی جرئت ورزی بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی و بهبود کمرویی در پرستاران می باشد.
مواد و روش ها: در یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل تعداد ۶۰ نفر پرستار زن، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. گروه آزمایش آموزش گروهی جرئت ورزی را به مدت ۶ جلسه تجربه نمودند در حالی که گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکردند. آزمون های اضطراب اجتماعی کانور و کمرویی استنفورد قبل از آموزش و بعد از اتمام دوره آموزشی برای هردو گروه اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ها و فن های آماری توصیفی و استنباطی مختلف از جمله روش های آماری میانگین، تی مستقل، لامبدای ویلکز و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری وجود داشت. بدین معنی که آموزش گروهی جرئت ورزی موجب کاهش نمرات اضطراب اجتماعی و کمرویی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر مشخص می کند آموزش گروهی جرئت ورزی می تواند علایم اختلال اضطراب اجتماعی و همچنین کمرویی را کاهش دهد. لذا از این یافته می توان در راستای برنامه ریزی جهت کاهش و یا جلوگیری از افزایش اضطراب اجتماعی و بهبود کمرویی در پرستاران کشور استفاده کرد.