مقاله بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه رفتاردرمانی عقلانی – عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه رفتاردرمانی عقلانی – عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش گروهی
مقاله رفتاردرمانی عقلانی – عاطفی
مقاله سلامت عمومی
مقاله کارکنان آتش نشانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: میرموسوی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه رفتاردرمانی عقلانی – عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی برای تعیین اثربخشی مشاوره گروهی از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل، کارکنان آتش نشانی منطقه چهار شهرداری تهران بود که با حجم نمونه به تعداد ۶۰ نفر که به روش تصادفی خوشه چند مرحله ای انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش به تعداد ۲۹ نفر و گروه کنترل به تعداد ۳۱ نفر قرار گرفتند. طرح آموزشی طی ۷ جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد. ابزار مورد استفاده در این طرح آزمون سلامت عمومی GHQ-28 بود. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون کوواریانس به جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد، تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد: مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی – عاطفی الیس بر بهبود سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی اثر داشته است. مشاوره گروهی با رویکرد رفتار درمانی عقلانی- عاطفی الیس بر علایم اضطرابی و اختلال خواب کارکنان آتش نشانی اثر داشته. مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی عاطفی الیس بر وضعیت جسمانی کارکنان آتش نشانی موثر بوده است. همچنین کارکرد اجتماعی کارکنان آتش نشانی را افزایش داده است. مشاوره گروهی با رویکرد رفتار درمانی عقلانی – عاطفی الیس بر افسردگی کارکنان آتش نشانی اثر داشته است و در مجموع مقایسه نتایج به دست آمده در مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشانگر تاثیر رویکرد رفتاردرمانی عقلانی – عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی می باشد.