مقاله بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادی
مقاله عزت نفس
مقاله حل مساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری هاشم آبادی بهرامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شهابی مهرنسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی پرورش تفکر انتقادی بر مهارت های حل مساله و عزت نفس دانش آموزان و ارائه پیشنهادهایی بر اساس یافته های پژوهش به روان درمانگران، مشاوران، برنامه ریزان و کارشناسان آموزش و پرورش جهت پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان می باشد.
این پژوهش که به روش آزمایشی انجام شده است و سوال اصلی آن این است که آیا آموزش تفکر انتقادی به افراد گروه آزمایش، باعث افزایش مهارت های حل مساله و عزت نفس در آنان می گردد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کلاله می باشند که روی ۸۰ نفر از کسانی که مایل به شرکت در گروه بودند آزمون های عزت نفس، حل مساله و تفکر انتقادی اجرا گردید و از بین افرادی که نمره پایینی در این سه آزمون کسب کرده بودند (تعداد ۳۰ نفر)، تعداد ۲۲ نفر، به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و در دو گروه آزمایش (۱۱ نفر) و کنترل (۱۱ نفر) قرارداده شدند.
افراد گروه آزمایش در ۱۰ جلسه ۲ ساعتی (هر هفته یک جلسه)، جهت آموزش تفکر انتقادی شرکت نمودند، سپس از هر دو گروه (آزمایش و کنترل) پس آزمون گرفته شد و با استفاده از آزمون t تفاوت میانگین های پیش آزمون و پس آزمون از لحاظ آماری مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشانگر کارایی و اثربخشی عمل آزمایشی بوده است. از مجموع یافته های بدست آمده ازآزمودنی ها و اجرای t همبسته و مستقل نتیجه می شود که فرضیه های پژوهش تایید شده و به نظر می رسدکه آموزش تفکر انتقادی به افرادگروه آزمایش موجب افزایش میزان عزت نفس و مهارت های حل مساله آنان شده است.