مقاله بررسی اثربخشی آموزش بر میزان آگاهی و نحوه نگرش زنان یائسه در مورد علایم و عوارض یائسگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۹۲ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی آموزش بر میزان آگاهی و نحوه نگرش زنان یائسه در مورد علایم و عوارض یائسگی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله علایم
مقاله یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سفیدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شناخت عوارض یائسگی و راه های پیشگیری از آن ها، از ضروریات زندگی هر زنی است که این امر مهم از طریق آموزش بهداشت، عملی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بر میزان آگاهی و نحوه نگرش زنان یائسه در مورد علایم و عوارض یائسگی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد ۱۰۰ زن ۴۵ تا ۶۰ ساله به طور تصادفی و مبتنی بر هدف انتخاب و پس از کسب رضایت وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل سه بخش اطلاعات فردی، سوالاتی جهت سنجش آگاهی و سوالات بررسی نگرش بود. برای تعیین اعتبار ابزار گردآوری داده ها از روش اعتبار محتوایی و جهت تعیین پایایی ابزار از روش آزمون مجدد استفاده شد. ضریب همبستگی نتایج آگاهی ۰٫۹۴ و نگرش ۰٫۸۶ بود. ابتدا اطلاعات مربوط به آگاهی و نحوه نگرش زنان یائسه درباره علایم و عوارض یائسگی قبل از اجرای برنامه آموزشی، با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس برنامه آموزشی بر اساس بسته آموزشی معاونت سلامت تشکیل گردید. ارزشیابی به وسیله پرسشنامه در مرحله آزمون ثانویه پس از گذشت دو ماه از آموزش صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی و آنالیز واریانس یک طرفه، در سطح معنی داری P£۰٫۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بین میانگین آگاهی قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (
P<0.0001). قبل از آموزش آگاهی ۱۱ درصد از افراد ضعیف، ۸۸ درصد متوسط و فقط ۱ درصد خوب بود. پس از آموزش آگاهی هیچ یک از افراد مورد پژوهش ضعیف نبود؛ آگاهی ۷۳ درصد متوسط و ۲۷ درصد خوب بود. بین نحوه نگرش قبل و بعد از آموزش نیز تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (P<0.0001). قبل از آموزش نگرش ۷ درصد از افراد منفی و ۵۹ درصد مثبت بود؛ پس از آموزش نگرش ۸۰ درصد مثبت بود.
نتیجه گیری: آموزش زنان یائسه سبب ارتقای سطح آگاهی، تغییر نحوه نگرش آنان درباره یائسگی می شود. بنابراین اجرای برنامه های آموزشی بهترین راه تقویت بنیه علمی، تغییر در نگرش و رفتار و توانمندسازی افراد است.