مقاله بررسی اثربخشی آموزش بر باورهای بهداشتی و عملکرد زنان مراجعه کننده به درمانگاه شهید بهتاش منطقه لویزان تهران در زمینه روش های غربالگری سرطان پستان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی آموزش بر باورهای بهداشتی و عملکرد زنان مراجعه کننده به درمانگاه شهید بهتاش منطقه لویزان تهران در زمینه روش های غربالگری سرطان پستان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل اعتقاد بهداشتی
مقاله سرطان پستان
مقاله آگاهی
مقاله عملکرد
مقاله غربالگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اعظم کمال
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه رحیم آباد کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: خارقانی مقدم ملیکا
جناب آقای / سرکار خانم: خزیر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کاربرد نظام مند روش های غربالگری به تشخیص به موقع و درمان سرطان پستان کمک می کند، این مطالعه تاثیر آموزش بر باورهای بهداشتی و عملکرد زنان را برای غربالگری سرطان پستان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی ارزیابی می کند.
روش کار: این مطالعه پژوهش کمی از نوع تجربی می باشد. این مطالعه بر روی ۱۴۴ زن (۷۲ نفرآزمایش، ۷۲ نفر شاهد) در محدوده سنی ۲۰ تا ۶۲ سال در درمانگاه شهید بهتاش منطقه لویزان تهران صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خود ایفائی بود که بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی طراحی شد. مداخله آموزشی بر اساس اجزای مدل اعتقاد بهداشتی و اهداف رفتاری مشخص در سه جلسه یک ساعته در گروه آزمایش انجام شد. باورهای بهداشتی و عملکرد دو گروه آزمایش و شاهد قبل از مداخله آموزشی و چهار ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمایش، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی اثر قابل ملاحظه ای بر افزایش آگاهی افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد داشت، به نحوی که میانگین امتیاز آگاهی افراد آزمایش از ۱۱٫۱۷ قبل از مداخله آموزشی، به ۲۱٫۸۱ بعد از مداخله آموزشی افزایش یافت. مداخله آموزشی باعث افزایش میانگین امتیاز کسب شده افراد از سازه های مدل شد، به نحوی که میانگین امتیاز حساسیت درک شده در گروه آزمایش از ۲٫۲۶ به ۳٫۵۸، شدت درک شده در گروه آزمایش از ۱٫۹۳ به ۶٫۲۴، منافع درک شده در گروه آزمایش از ۵٫۸۱ به ۷٫۵، موانع درک شده در گروه آزمایش از ۴٫۵۷ به ۱۳٫۷۹ و خود کارآمدی در گروه آزمایش از ۲- به ۲٫۵۳ افزایش یافت.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که انجام مداخلات آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی می تواند باورهای بهداشتی جامعه را دگرگون ساخته و اثر قابل ملاحظه ای بر رفتارهای غربالگری نظیر غربالگری سرطان پستان داشته باشد.