مقاله بررسی اثرات کم آبیاری روی محصول پنبه و تعیین تابع تولید در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات کم آبیاری روی محصول پنبه و تعیین تابع تولید در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم آبیاری،عملکردپنبه
مقاله راندمان مصرف آب،تابع تولید
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری نودهی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورثانی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات کم آبیاری و تعیین تابع تولید و بهبود راندمان مصرف آب و حصول عملکرد مناسب پنبه، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی شامل شش تیمار آبی، در چهار تکرار بر روی پنبه رقم ساحل و به مدت دو سال (۱۳۸۲، ۱۳۸۱) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا مازندران به اجرا در آمد. نتیجه تجزیه واریانس و مقایسه میانگین های دو سال آزمایش نشان می دهد، اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد پنبه در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد (۰٫۰۱)a£ تیمارهای آبی بر اساس ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد نیاز آبی به اجرا در آمدند. تیمار I0 ((صفر درصد نیاز آبی) و I3 (75 درصد نیاز آبی) به ترتیب با ۱۶۷۹ و ۳۰۹۹ کیلوگرم در هکتار کمترین و بیشترین عملکرد در هکتار را داشته اند، اما راندمان مصرف آب در تیمار I0 و راندمان مصرف آب آبیاری در تیمار I1 دارای بیشترین مقدار می باشند. هم چنین مشاهده می گردد که در تیمار I3 با ۲۵ درصد کاهش آب مصرفی کاهش عملکردی مشاهده نگردیده و در تیمار I2 با کاهش ۵۰ درصد میزان آب مصرفی (نسبت به نیاز کامل آبیاری تیمار، I3) حدود ۱۵ درصد کاهش عملکرد ایجاد می شود. در نتیجه بر اساس نتایج این آزمایش، نیاز به آبیاری کامل محصول پنبه نبوده و ۵۰ درصد نیاز آبی کفایت می کند.