مقاله بررسی اثرات کاربرد کود زیستی فسفات دار و کنترل علف های هرز بر ویژگی های زراعی و عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ در کوهدشت لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۴۸ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات کاربرد کود زیستی فسفات دار و کنترل علف های هرز بر ویژگی های زراعی و عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ در کوهدشت لرستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود زیستی
مقاله علف های هرز
مقاله فورام سولفورون
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت افشار
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: سوری فرود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کنترل علف های هرز و کود زیستی فسفات بارور ۲ (حاوی باکتری های حل کننده فسفات) روی برخی ویژگی های زراعی و عملکرد ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴، آزمایشی در شهرستان کوهدشت (استان لرستان) در بهار سال ۱۳۹۰ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اول کنترل علف های-هرز در سه سطح شامل ۱- کنترل شیمیایی با علف کش فورام سولفورون (۴۵۰ گرم ماده ﻣﺅثره در هکتار، معادل ۲ لیتر) به صورت پس رویشی، ۲- دو بار وجین علف های هرز، ۳- شاهد بدون کنترل و فاکتور دوم کوددهی در سه سطح شامل ۱- کود زیستی فسفر دار بارور ۲ (۱۰۰ گرم در هکتار به صورت بذرمال)، ۲- کودهای شیمیایی رایج حاوی نیتروژن، فسفر و پتاس بر مبنای آزمون خاک و ۳- تلفیقی از هر دو نوع کود در نظر گرفته شدند. ویژگی های مورد ارزیابی در این آزمایش شامل شاخص سطح برگ (LAI)، ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی) بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر سطوح مختلف کودی و کنترل علف های هرز از نظر آماری بر کلیه صفات مورد بررسی بجز قطر ساقه معنی دار بود. بالاترین عملکرد دانه به میزان ۱۸۳۱۷ کیلوگرم در هکتار در تیمار دوبار وجین علف های هرز و کاربرد کود زیستی و کمترین عملکرد دانه به میزان ۷۶۱۱ کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد بدون کنترل علف های هرز و استفاده از کودهای شیمیایی رایج به دست آمد. نتایج آزمایش همچنین نشان داد که در شرایط عدم کنترل علف های هرز عملکرد بیولوژیک و دانه ذرت به ترتیب حدود ۲۹ و ۵۵ درصد کاهش می یابد. استفاده از کود زیستی فسفاته در مقایسه با کودهای شیمیایی رایج سبب افزایش ۱۹ درصدی عملکرد دانه ذرت شد.