مقاله بررسی اثرات کاربرد عناصر بور و روی بر فرایند تشکیل دانه ذرت در مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات کاربرد عناصر بور و روی بر فرایند تشکیل دانه ذرت در مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روی
مقاله بور
مقاله ذرت دانه ای
مقاله تشکیل دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حدادی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ولی اله پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر دو عنصر غذائی روی و بور بر فرایند تولید دانه در ذرت، طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵، آزمایش هایی در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل قائم شهر اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با ۲۰ تیمار در سه تکرار بود. تیمارها ترکیبی از پنج سطح کود روی (صفر، ۸، ۱۶ و ۲۴ کیلوگرم در هکتار روی خالص به صورت مصرف خاکی و محلول پاشی نیم درصد سولفات روی) و چهار سطح کود بور (صفر، ۲۰ و ۴۰ کیلوگرم در هکتار اسید بوریک به صورت مصرف خاکی و محلول پاشی آن با غلظت سه در هزار) بودند و نهایتا میانگین آن ها با هم مقایسه شدند. نتایج بدست آمده از مازندران نشان داد کاربرد روی موجب افزایش معنی داری (a=%5) بر عملکرد دانه گردید اما کاربرد منفرد بور و کاربرد توام روی و بور تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشتند. بالاترین عملکرد دانه به میزان ۱۰۳۸۰ کیلوگرم در هکتار در حالی از کاربرد ۱۲۰ کیلو گرم در هکتار سولفات روی و ۴۰ کیلوگرم در هکتار اسید بوریک به دست آمد که حدود ۱۴۱۵ کیلوگرم در هکتار بیش از شاهد بود. علاوه بر این کاربرد منفرد روی تنها بر طول بلال و ارتفاع بوته و کاربرد توام روی و عنصر بور تنها بر محیط بلال و درصد کچلی تاثیر معنی دار داشتند. کاربرد منفرد بور بر درصد کچلی تاثیر داشت و بر بقیه پارامترهای مطالعه شده تاثیر معنی داری نداشتند.