مقاله بررسی اثرات ناشی از افزایش شوری آب بر برخی از فاکتورهای خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ناشی از افزایش شوری آب بر برخی از فاکتورهای خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتورهای خونی
مقاله گلبول سفید و قرمز
مقاله هماتوکریت
مقاله هموگلوبین
مقاله شوری
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله Oncorhynchus mykiss

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسری حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: صیادبورانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، تغییرات فاکتورهای خونی ۱۵۰ قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن ۱٫۳۳ ۲۰٫۰۱± گرم نسبت به شوری ۷ و ۱۱ قسمت در هزار مورد مطالعه قرار گرفت. خون گیری از ساقه دمی (سیاهرگ خونی)، در فواصل زمانی ۰ (آب شیرین)، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۲۴۰ ساعت بعد از قرار گیری در شوری های مذکور انجام شد. بعد از سانتریفیوژ و جداسازی سرم خون نمونه های مورد مطالعه، غلظت هموگلوبین و درصد هماتوکریت، تعداد گلبول سفید و قرمز خون درصد لنفوسیت، منوسیت و نوتروفیل خون اندازه گیری شد. طبق نتایج بدست آمده قرار گرفتن در شوری و در زمان های ۲۴ و ۲۴۰ نسبت به زمان صفر (آب شیرین)، دارای تغییرات معنی دار بود (P<0.05)، اما غلظت هموگلوبین در طی آزمایش اختلاف معنی داری با زمان صفر نشان نداد (P>0.05). تعداد گلبول های سفید در ساعت ۲۴ در شوری ۱۱ قسمت در هزار نسبت به زمان صفر کاهش معنی دار آماری داشت (P<0.05). تعداد گلبول های قرمز نیز در شوری ۱۱ قسمت در هزار در ساعت ۲۴۰ به کم ترین میزان خود در طول آزمایش رسید. در بررسی درصد لنفوسیت، منوسیت و نوتروفیل مشخص شد که در تمامی زمان ها و در تمامی سطوح شوری، بیش ترین درصد متعلق به لنفوسیت ها بود و هیچ اختلاف معنی داری بین تیمارها و گروه شاهد از نظر درصد لنفوسیت و منوسیت دیده نشد (P<0.05)، از لحاظ درصد نوتروفیل، در شوری ۷ قسمت در هزار در زمان ۷۲ اختلاف معنی دار آماری با دیگر زمان ها دیده شد که در پایان روز دهم فاقد اختلاف معنی دار آماری با آن ها شد (P<0.05).