مقاله بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس بر مخاط کانال دفران و پروستات در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۵۲۷ تا ۵۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس بر مخاط کانال دفران و پروستات در رت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میدان الکترومغناطیس
مقاله مورفولوژی اسپرم
مقاله مخاط کانال دفران
مقاله مخاط پروستات
مقاله پدیده فرنینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی راد جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی اسکویی غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یثربی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: در دنیای مدرن امروز، وسایل و تجهیزات مولد امواج الکترومغناطیس در سطح بسیار وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. نظر به اهمیت آگاهی از اثرات این میدان ها تصمیم گرفته شد تا اثرات میدان های الکترومغناطیس بر مخاط کانال دفران و پروستات و نیز بر مورفولوژی اسپرم مورد مطالعه قرار گیرد.
مواد و روش کار: در این تحقیق رت های نر نژاد Wistar به عنوان مدل آزمایشگاهی انتخاب گردیدند. رت ها به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. رت های گروه آزمایش به مدت ۳ ماه و روزانه ۴ ساعت در معرض میدان الکترومغناطیس با شدت ۵۰ گوس قرار گرفتند. پس از انقضای این مدت حیوانات گروه های آزمایش و کنترل با جابه جایی مهره های گردنی کشته شدند و از کانال دفران و پروستات آن ها برای مطالعه با میکروسکوپ نوری نمونه برداری گردید. همچنین پس از تهیه اسمیر، مورفولوژی اسپرم مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که در گروه آزمایش ارتفاع سلول های مخاط کانال دفران و غدد پروستات نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و هسته سلول ها متراکم شده اند. از تغییرات دیگر در گروه آزمایش می توان به از بین رفتن استریوسلیا در مخاط کانال دفران و کاهش ترشحات غدد پروستات اشاره کرد. در بررسی لام های مربوط به اسمیر، مورفولوژی اسپرم در مقایسه با گروه کنترل تغییر نیافته بود ولی در گروه آزمایش پدیده فرنینگ از بین رفته بود.
بحث و نتیجه گیری: امواج الکترومغناطیس موجب ایجاد اثرات سوء بر سیستم تناسلی می گردد.