مقاله بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رده سلول های سرطانی MCF-7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رده سلول های سرطانی MCF-7
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MCF-7
مقاله میدان الکترومغناطیس
مقاله تست MTT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقی سیددامون
جناب آقای / سرکار خانم: ظفربالانژاد سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: نژادشاهرخ آبادی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: سرطان پستان از شایع ترین سرطان ها در زنان می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رده سلول سرطانی MCF-7 می باشد.
مواد و روش کار: سلول های سرطانیMCF-7  و طبیعی L929 در محیط RPMI حاوی سرم جنین گاوی (FBS) و آنتی بیوتیک کشت گردیدند. سلول ها به مدت ۳ ساعت در مجاورت میدان الکترومغناطیس با فرکانس ۵۰ هرتز و شدت های ۵۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ گاوس قرار گرفتند. میزان رشد و تکثیر و همچنین تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده با میکروسکوپ معکوس عکس برداری شد. و میزان زنده بودن سلول ها به روش آزمون MTT تعیین شد. داده ها توسط نرم افزار آماری Spss (ویرایش ۲۰) به کمک آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی Tukey تحلیل شدند.
یافته ها: درصد زنده ماندن سلول های (۸۷٫۹۸۵±۵٫۳۸) MCF-7 و (۹۳٫۷۲۶±۴٫۲۸) L929 پس از قرارگیری در مجاورت میدان الکترومغناطیس با شدت ۵۰ گاوس نسبت به شاهد معنی دار نبود. درصد زنده ماندن سلول های (۴۱٫۳۴۲±۸٫۲۷) MCF-7 و (۴۴٫۶۴۹±۳٫۳۹) L929 پس از قرارگیری در مجاورت میدان الکترومغناطیس با شدت ۲۰۰ گاوس نسبت به شاهد، کاهش معنی داری یافت. درصد زنده ماندن سلول های (۲۴٫۳۸۱±۵٫۹۸) MCF-7 و (۳۰٫۶۲۷±۷٫۵۵) L929 پس از قرارگیری در مجاورت میدان الکترومغناطیس با شدت ۴۰۰ گاوس نسبت به شاهد، کاهش معنی داری یافت.
نتیجه گیری: میدان الکترومغناطیس با فرکانس ۵۰ هرتز و شدت های ۲۰۰ و ۴۰۰ گاوس اثر مهاری بر رشد و تکثیر و همچنین دارای اثر کشندگی بر رده سلول های سرطانیMCF-7  و سلول های طبیعی L929 دارد.