مقاله بررسی اثرات مقادیر نیتروژن و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد راتون برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم هاشمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات مقادیر نیتروژن و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد راتون برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم هاشمی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله راتون
مقاله نیتروژن
مقاله مدیریت بقایا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفررضوی زاده غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سام دلیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدامیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات مقادیر نیتروژن و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد راتون برنج رقم طارم هاشمی، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد چالوس به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش مقادیر کود نیتروژن به عنوان عامل اصلی در چهار سطح (۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم اوره در هکتار) و مدیریت بقایای گیاهی به عنوان عامل فرعی در سه نوع مدیریت (ایستاده با ارتفاع ۴۰ سانتی متر، خوابیده با ارتفاع ۴۰ سانتی متر و کف بر) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که مقادیر کود نیتروژن تاثیر معنی داری روی عملکرد دانه، عملکرد کاه، عملکرد بیولوژیک، تعداد خوشه در مترمربع، تعداد پنجه، تعداد پنجه موثر، ارتفاع بوته داشته است و بیشترین عملکرد دانه با ۲۹۰ گرم در مترمربع مربوط با مصرف ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بوده است. عملکرد دانه با تعداد پنجه در کپه و تعداد پنجه های بارور در کپه ضریب همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد و با تعداد خوشه در مترمربع ضریب همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال پنج درصد دارد. هم چنین با توجه به این که مقادیر کود مصرفی از نظر آماری در یک سطح قرار گرفته اند مصرف ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می گردد. نحوه مدیریت بقایای گیاهی تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه راتون نداشته است.