مقاله بررسی اثرات مقادیر مختلف کود پلت شده دامی و اوره و برخی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۶۲ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات مقادیر مختلف کود پلت شده دامی و اوره و برخی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کدویپوست کاغذی
مقاله کود پلت شده دامی و اوره
مقاله عناصر کم مصرف
مقاله عملکرد
مقاله اجزا عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی تفتی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اله دادی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: کیانمهر محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش روزافزون استفاده از گیاهان دارویی تولید انبوه این گیاهان با استفاده از حداقل کاربرد نهاده های شیمیایی را ضروری ساخته است. به منظور بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کود پلت شده دامی و اوره و نیز عناصر کم مصرف بر برخی از خصوصیات زراعی این گیاه آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح کود پلت شده دامی و اوره (۱۵۰ کیلوگرم اوره، ۵۰ کیلوگرم اوره + ۳٫۵ تن کود دامی، ۱۰۰ کیلوگرم اوره + ۱٫۵ تن کود دامی، ۱۵۰ کیلوگرم اوره + ۱٫۵ تن کود دامی) به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح کاربرد عناصر کم مصرف (۱ درهزار، ۲ درهزار و ۳ در هزار شامل عناصر: آهن(Fe)، روی (Zn)، منگنز(Mn) از منبع کلات و بر (B) از منبع اسید بوریک) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نتایج نشان داد کاربرد کود پلت شده دامی و اوره بر استفاده از کود اوره برتری داشت. بیشترین عملکرد میوه، عملکرد بذر، تعداد دانه در میوه و وزن هزار دانه در کاربرد ۱۵۰ کیلوگرم اوره + ۱٫۵ تن کود دامی و ۲ در هزار عناصر کم مصرف حاصل شد. عناصر کم مصرف اثر معنی داری بر تعداد میوه در مترمربع، وزن خشک بذر در میوه و وزن تک میوه نداشتند. همچنین اثر متقابل کود پلت شده دامی و اوره و عناصر کم مصرف بر درصد دانه های نارس در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. کمترین درصد دانه نارس در ترکیب تیماری ۱۵۰ کیلوگرم اوره + ۱٫۵ تن کود دامی و ۳ در هزار عناصر کم مصرف به میزان ۲۲٫۶۶ درصد حاصل گردید. باتوجه به مجموع نتایج می توان در میان تیمارهای کودی مورد بررسی مصرف ۱٫۵ تن کود دامی + ۱۵۰ کیلوگرم کود اوره به صورت پلت شده و ۲ در هزار عناصر کم مصرف را برای حصول به حداکثر خصوصیات عملکردی گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی پیشنهاد نمود.