مقاله بررسی اثرات مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و پتاس بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و ضریب استهلاک نوری ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و پتاس بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و ضریب استهلاک نوری ذرت (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله عملکرد و اجزای عملکرد دانه
مقاله کودهای نیتروژن و پتاس
مقاله ضریب استهلاک نوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فصاحت پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور تعیین بهترین مقادیر کودهای نیتروژن وپتاس بر عملکرد دانه ذرت در سال زراعی ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به اجراء درآمد. طرح آزمایشی، بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود که شامل پنج سطح مختلف کودهای نیتروژن وپتاس (N100K200, N300K100, N200K100, N100K100, N0K0) بود. نتایج آزمایش نشان داد که برخی سطوح کودی بر عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال، طول بلال و وزن هزار دانه اثر معنی دار گذاشت، با افزایش میزان نیتروژن و پتاس، عملکرد دانه افزایش یافت، اما این افزایش بین سطوح N200K100 و N300K100 معنی دار نگردید. اثر متقابل کودهای نیتروژن و پتاس بر تعداد ردیف دانه در بلال فاقد هرگونه اختلاف معنی داری بود. اثرات سطوح مختلف کودی بر روی ضریب استهلاک نوری در سطح آماری ۱% معنی دار گردید، به طوری که بالاترین مقدار K به میزان ۰٫۶۷ از سطح کودی N300K100 به دست آمد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که مصرف کودهای نیتروژن و پتاس تا سطح تیمار کودی N200K100، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت را افزایش می دهد ولی مقادیر بالاتر تاثیر معنی داری را نشان نداد.