مقاله بررسی اثرات مصرف آب پنیر بر سیستم ایمنی و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین تازه زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات مصرف آب پنیر بر سیستم ایمنی و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین تازه زا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب پنیر
مقاله سیستم ایمنی
مقاله نوتروفیل
مقاله گاو هلشتاین تازه زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تنها تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی اثرات خورانیدن سطوح ۵، ۷٫۵ و ۱۰ کیلوگرم در روز آب پنیر تازه بر عملکرد تولید شیر، سلول های خونی و سیستم ایمنی گاوهای هلشتاین تازه زا بود. تعداد ۳۶ راس گاو هلشتاین تازه زا با بیش از دو شکم زایش و وضعیت بدنی یکسان به چهار گروه شاهد،(A) ،(B)   (C) وتقسیم و به ترتیب از ۰، ۵، ۷٫۵ و ۱۰ کیلوگرم آب پنیر به همراه جیره پایه استفاده کردند. مقدار ماده خشک مصرفی در روزهای زایش، ۷ و ۱۴ پس از زایش فاقد تفاوت معنی دار ولی در ۲۱ روز پس از زایش مقدار ماده خشک مصرفی در تیمارهای شاهد و (A) نسبت به (B) و (C) کاهش یافت و نشان داده شد که مصرف آب پنیر بیش از ۵ کیلوگرم موجب کاهش ماده خشک مصرفی می گردد (p£۰٫۰۵). تعداد گلبول های سفید، گلبول های قرمز، لنفوسیت ها و حجم فشرده سلولی در ۲۱ روز پس از زایش تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف نداشت. تعداد نوتروفیل ها در ۲۱ روز پس از زایش در تیمارهای شاهد و (A) نسبت به تیمارهای (B) و (C) افزایش یافت و نشان داده شد که خورانیدن بیش از ۵ کیلوگرم آب پنیر در روز موجب افزایش تعداد نوتروفیل ها می شود (P£۰٫۰۵) از لحاظ تغییرات وضعیت بدنی، مقدار شیر تولیدی و پروتئین و چربی شیر تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد.