مقاله بررسی اثرات محافظتی Ephedra pachyclada بر مدل حیوانی بیماری حاد کبدی القا شده با تتراکلرید کربن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۳۵۱ تا ۳۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات محافظتی Ephedra pachyclada بر مدل حیوانی بیماری حاد کبدی القا شده با تتراکلرید کربن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Ephedra pachyclada
مقاله آسیب حاد کبدی
مقاله تتراکلرید کربن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنیا مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات محافظتی Ephedra pachyclada بر آسیب حاد کبدی ناشی از تتراکلریدکربن بود.
مواد و روشها: در این مطالعه ابتدا آزمایشی جهت دستیابی به مدل حیوانی استاندارد طراحی شد. در این آزمایش ۳۰ سر موش به ۳ گروه کنترل، شم و مدل تقسیم شدند. حیوانات گروه مدل ۲ میلی لیتر بر کیلوگرم از تتراکلریدکربن ۵۰ درصد (۱:۱ در روغن زیتون استریل) را به صورت درون صفاقی دریافت کردند. ۹۶ ساعت بعد نمونه های خون و کبد حیوانات جمع آوری و مورد بررسی های بیوشیمیایی و بافت شناسی قرار گرفت. پس از اطمینان از صحت القای مدل در آزمایش دوم ۴۰ سر از موش ها به ۴ گروه تقسیم شدند، یک گروه به عنوان کنترل و ۳ گروه دیگر به عنوان گروه های آزمایشی در نظر گرفته شدند. القای آسیب حاد کبدی به روش قبل در گروه های آزمایشی صورت گرفت با این تفاوت که دو گروه از آن ها روزانه با عصاره (۱۴۰ و ۱۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) تیمار شدند. نمونه های خون و کبد ۹۶ ساعت بعد از تزریق تتراکلریدکربن جمع آوری شد. فعالیت سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانس فراز ALT)) و آسپارتات آمینوترانس فراز AST)) در سرم و میزان نکروز و التهاب در کبد مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: تیمار با عصاره Ephedra pachyclada منجر به کاهش معنی داری در فعالیت سرمی ALT و AST، نکروز و التهاب بافتی و افزایش درصد بقا در حیوانات دریافت کننده تتراکلریدکربن شده است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می کند که Ephedra pachyclada با مهار استرس اکسیداتیو و سرکوب التهاب بافتی، کبد را در برابر آسیب حاد ناشی از تتراکلرید کربن محافظت می کند.