مقاله بررسی اثرات متفاوت ۱۰ هفته تمرینات موازی، استقامتی و قدرتی بر برخی شاخص های ایمنی در مردان فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات متفاوت ۱۰ هفته تمرینات موازی، استقامتی و قدرتی بر برخی شاخص های ایمنی در مردان فعال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های ایمنی
مقاله تمرینات استقامتی
مقاله تمرینات قدرتی
مقاله تمرینات موازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فردین
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ۱۰ هفته تمرین مقاومتی، استقامتی و موازی (ترکیب تمرین مقاومتی و استقامتی) منتخب بر TNF-a و IgA پلاسمای خون مردان فعال بود. آزمودنی ها که شامل ۲۸ نفر دانشجوی پسر تربیت بدنی بودند به صورت تصادفی به سه گروه تمرین استقامتی (۱۰= تعداد)، تمرین مقاومتی (۹= تعداد) و گروه تمرین موازی (۹= تعداد) تقسیم شدند. برنامه های تمرین به مدت ۱۰ هفته و سه جلسه در هفته اجرا شد. برای اندازه گیری TNF-aو IgA از کیت با روش الایزا استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مقایسه و معنی داری نتایج تعیین شد. نتایج معنی دار توسط آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد انجام یک دوره تمرین هوازی باعث تغییر معنادار در هیچ یک از TNF-a و IgA نشده است، اما نتایج در گروه تمرین مقاومتی باعث تغییر معنادار در درصد و میزان TNF-a و IgA شده است. همچنین نتایج گروه تمرین موازی نشان داد که تفاوتی در TNF-a و IgA در قبل و بعد از دوره تمرین مشاهده نشد. با توجه به این نتایج می توان گفت که تمرین مقاومتی نقش موثرتری بر تغییرات برخی از اجزای ایمنی دارد و باعث تقویت و سازگاری ایمنی اکتسابی شده است.