مقاله بررسی اثرات عمق کاشت بر میزان تحمل به شوری ریشه ژنوتیپ های مختلف جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۴۰ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات عمق کاشت بر میزان تحمل به شوری ریشه ژنوتیپ های مختلف جو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسیم
مقاله پرولین
مقاله جو
مقاله ریشه
مقاله سدیم
مقاله شوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چکانی ام البنین
جناب آقای / سرکار خانم: عجم نوروزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فغانی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش نمک در اطراف ریشه اثر منفی بر رشد گیاه داشته زیرا مانع از جذب آب توسط ریشه می گردد. این تحقیق با هدف مقایسه تحمل به شوری ریشه ژنوتیپ های مختلف جو در عمق های کاشت مختلف به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در لوله های PVC در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۹۰-۸۹ اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل چهار ژنوتیپ G1=(FRIBERGA/STE//(L.527//BAHTIM-7DL/L.BIRAN/UNA8271//…)، G2=(WI2197/CR272-3-4//DIJON3-2-5)، G3=(M9878/CARDO//QUINA/3/JAZMIN/4/CEN-B/2*CALI92) و (صحرا)=G4، دو عمق کاشت شامل ۲ و ۴ سانتی متر و سه سطح شوری شامل شاهد (آب معمولی)، ۸ دسی زیمنس بر متر و ۱۶ دسی زیمنس بر متر بودند. نتایج نشان داد در شوری ۱۶ دسی زیمنس بر متر در ژنوتیپ ۳ طول ریشه، حجم ریشه، تعداد و عمق ریشه، محتوی پتاسیم و نسبت سدیم به پتاسیم افزایش معنی داری داشت در حالی که در ژنوتیپ ۲ فقط وزن خشک ریشه و محتوی سدیم افزایش یافت. همبستگی منفی و معنی داری بین میزان پرولین با طول ریشه وجود داشت. اما بین محتوی پرولین و وزن خشک ریشه همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد.