مقاله بررسی اثرات ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی در بازدارنگی از رشد قارچ های عامل بیماری پس از برداشت انگور در استان خراسان شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی در بازدارنگی از رشد قارچ های عامل بیماری پس از برداشت انگور در استان خراسان شمالی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری های پس از برداشت انگور
مقاله گیاهان دارویی
مقاله اسانس
مقاله اثر ضد قارچی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی نسب حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرزاده ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر ضد قارچی اسانس ۵ گیاه دارویی برازمبل، (Peroveskia abrotanoides) بادرنجبویه (Mellissa officinalis)، بادرنجبویه پرپر (Dracocephalum kotschyi)، کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides) و مرزن جوش(Origanum vulgar)  روی رشد قارچ های عامل بیماری های پس از برداشت انگور در استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این تحقیق در تابستان و زمستان ۱۳۹۰ از تاکستان ها و سردخانه های استان خراسان شمالی نمونه برداری بر اساس علایم بیماری های پس از برداشت انجام شد و پس از کشت در شرایط آزمایشگاهی قارچ های گونه های جنس های Alternaria و Penicillium، Aspergillus، Rhizopus،Botrytis  شناسایی گردیدند. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. اسانس ها از تمام قسمت های گیاهان خشک شده دارویی تهیه شده و با توئین ۸۰ به نسبت یک به یک رقیق شدند. نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن نشان داد که همه اسانس ها در غلظت های ۲۰۰ و ۳۰۰ میکرو لیتر در ۱۰۰ میلی لیتر محیط کشت اثر معنی داری در بازدارندگی از رشد همه قارچ های فوق داشتند. اسانس مرزنجوش موثرترین اثر بازدارندگی از رشد قارچ های پس از برداشت را دارا بود، بطوریکه بیشترین میانگین رشد قارچ در غلظت صفر درصد و کمترین میانگین رشد در غلظت های ۲۰۰ و ۳۰۰ میکرو لیتر در ۱۰۰ میلی لیتر محیط کشت از اسانس مرزنجوش مشاهده شد. این در حالیست که کاکوتی کوهی در غلظت های فوق کمترین اثر بازدارندگی از رشد قارچ های موصوف را داشته است. نتایج بررسی اثر متقابل اسانس ها با گونه های قارچی نشان داد که بیشترین تاثیر بر قطر پرگنه را اسانس گیاه مرزن جوش روی قارچ های Aspergillus niger، Botrytis cinerea، Rhizopus stolonifer، Penicillium solitum، Penicillium expansum،Penicillium citrinum  وAlternaria alternate ؛ و اسانس گیاه بادرنجبویه روی قارچ  Botrytis cinereaداشت.