مقاله بررسی اثرات ضد دردی عصاره هیدروالکلی چای سبز در موش سوری نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۵۲۸ تا ۵۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ضد دردی عصاره هیدروالکلی چای سبز در موش سوری نر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره هیدروالکلی چای سبز
مقاله آزمون فرمالین
مقاله آزمون صفحه داغ
مقاله موش سوری نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان باغبادرانی نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری زرمهری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پوزش سینا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی فائزه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای صناعی در سال های اخیر به دلیل کم بودن عوارض جانبی و تنوع ترکیبات موثره این گیاهان افزایش یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد دردی عصاره چای سبز در روش آزمون فرمالین در دو فاز حاد و مزمن و آزمون صفحه داغ در موش سوری نر بود.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی ۵۶ سر موش سوری نر (۲۸±۳g) نژاد NMRI انجام شد که شامل گروه کنترل و گروه های دریافت کننده عصاره (۷۵، ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بودند. ۳۰ دقیقه پس از تزریق داخل صفاقی برای ایجاد دردهای حاد و مزمن به طور جداگانه از آزمون های صفحه داغ و تزریق فرمالین استفاده شد.
نتایج: تزریق عصاره چای سبز در دوز ۷۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم سبب کاهش رفتارهای دردی در فاز دوم آزمون فرمالین شد، ولی در فاز اول و اینترفاز هم تاثیر معنی داری مشاهده نشد. تزریق عصاره چای سبز در دوز ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم نیز سبب کاهش رفتارهای دردی در فاز اول، اینترفاز و فاز ۲ آزمون فرمالین شد. تزریق عصاره چای سبز تاثیری بر بروز رفتارهای دردی در آزمون صفحه داغ نداشت.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عصاره هیدروالکلی چای سبز دارای خواص ضد دردی است و می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی ضد درد باشد.