مقاله بررسی اثرات ضد جهش زایی عضله، غضروف، کبد یک گونه کوسه خلیج فارس Sphyrna lewini توسط باکتری Salmonella typhimpium که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ضد جهش زایی عضله، غضروف، کبد یک گونه کوسه خلیج فارس Sphyrna lewini توسط باکتری Salmonella typhimpium
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضد جهش زایی
مقاله عضله
مقاله غضروف
مقاله سالمونلا تیفی موریوم
مقاله تست Ames
مقاله کوسه ماهی
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امتیازجو مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غضروف، کیسه صفرا و عضله کوسه ماهیان دارای ترکیبات زیستی فعالی می باشند هر یک از ترکیبات به نوبه خود دارای اثرات ویژه ای نیز هستند. یکی از اثرات مطرح شده اثرات ضد جهش زایی و ضد سرطانی است که ارتباط و همبستگی نزدیک بین این نوع اثرات وجود دارد. کاهش ضد جهش زاها و مواد ضد سرطانی در زندگی امروزی موثر ترین راه برای جلوگیری از سرطان در انسان و بروز بیماری های ژنتیکی است. در این کار تحقیقاتی اثرات ضد جهش زایی سه بافت عضله، غضروف و کبد کوسه ماهی گونه Sphyrna lewini از خلیج فارس، از طریق تست Ames با استفاده از سوش باکتری سالمونلا تیفی موریوم جهش یافته مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سوش TA1535 سالمونلاتیفی موریوم به روش Plate incorporation در آزمون Ames، جهت بررسی اثرات ضد جهش زایی مواد مورد آزمایش، به کار گرفته شد. هر آزمون شامل کنترل مثبت (آزایدسدیم یا پرمنگنات پتاسیم) و کنترل منفی (آب مقطر) به منظور مقایسه نتایج بدست آمده بود. در فاز دوم میکروزم های کبد موش (S9) که در شرایط کاملا استریل از قبل تهیه شده بود، جهت بررسی و تایید اثرات ضد جهش زایی غضروف افزوده گردید. نتایج به دست آمده از شمارش تعداد کلنی های برگشتی و مقایسه آن ها با کنترل های مثبت و منفی نشان داد که اثر ضد جهش زایی بافت غضروف بطور متوسط حدود ۹۸ درصد، بافت کبد حدود ۷۰ درصد و عضله بطور متوسط ۶۴ درصد بود، بافت غضروف اثرات ضد جهش زایی قوی تری نسبت به دیگر بافت ها نشان داد. با توجه به آزمون انجام گرفته بین دو مرحله (مرحله اول بدون حضور S9، مرحله دوم حضور (S9 از نظر درصد بازدارندگی از موتاسیون عصاره غضروف با حضور ماده جهش زا پرمنگنات پتاسیم و سویه TA1535 نتیجه گرفته شد که بین این دو مرحله اختلاف معنی دار آماری وجود داشته است (P<0.05).