مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی در دو گونه Agropyron intermedium (Host) P.Beauv و Agropyron trichophorum (link) K.Richt که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی در دو گونه Agropyron intermedium (Host) P.Beauv و Agropyron trichophorum (link) K.Richt
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوری
مقاله جوانه زنی
مقاله Agropyron intermedium ،Agropyron trichophorum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگیان کاشانی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس آگروپایرون از گرامینه های مهم مرتعی در ایران می باشد که در تولید علوفه و حفاظت از آب و خاک اهمیت فراوانی دارد. گونه های مهم این جنس، در مقابل شوری واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند و به منظور بررسی تحمل به شوری، دو گونه Ag.intermedium و Ag.trichophorum در چهار تیمار شوری شامل غلظت های: ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی مولار کلرید سدیم و کلسیم در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار در شرایط آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی در دستگاه ژرمیناتور انجام گرفت؛ داده ها ثبت و صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه، نسبت S/R، شاخص بنیه بذر و وزن خشک گیاهچه آنالیز شدند. نتایج حاصل از مراحل جوانه زنی بذر با اعمال تنش شوری، نشان داد که غلظت های بالای نمک (۲۰۰ و ۳۰۰ میلی مولار) باعث عدم جوانه زنی در تمامی تکرارهای دو گونه شده است و اکثر صفات مربوط به جوانه زنی مورد مطالعه در دو گونه، در شرایط اعمال تیمار (سطح ۱۰۰ میلی مولار) و عدم اعمال تیمار شوری (شاهد) اختلاف معنی دار در سطح ۱% را نشان دادند. از طرفی نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات ساده و سطوح شوری بر روی خصوصیات جوانه زنی بذور در دو گونه نشان داد که Ag.intermedium دارای درصد جوانه زنی بالاتر و معنی داری نسبت به Ag.intermedium بوده و همچنین سایر صفات آن نیز به جزء وزن خشک گیاهچه با رشد بالاتری نسبت به گونه دیگر مشاهده گردیده است. اما تنها صفتی که Ag.intermedium را نسبت به گونه دیگر در وضعیت بالاتری معرفی می نماید، صفت وزن خشک گیاهچه است و تنها صفتی است که در مقایسه دو گونه، سطوح شوری و اثر متقابل آن ها در سطح ۱% معنی دار شده است.