مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه در دو گونه مرتعی intermedium Agropyron و trichophorum Agropyron که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه در دو گونه مرتعی intermedium Agropyron و trichophorum Agropyron
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله intermedium Agropyron ،trichophorum Agropyron
مقاله مورفولوژی و شوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگیان کاشانی ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تحمل به شوری، دو گونه Agropyron intermedium و Agropyron trichophorum در چهار تیمار شوری شامل غلظت های: ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی مولار کلرید سدیم و کلریدکلسیم در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل خصوصیات جوانه زنی، طول گیاهچه، نسبت طول ریشه به ساقه، نسبت وزن خشک ریشه به ساقه، نسبت وزن خشک گیاهچه به وزن تر گیاهچه، وزن ماده خشک، میزان کلروفیل a، b و کلروفیل کل بود. نتایج حاصل از سنجش میزان کلروفیل و دیگر صفات مربوط به رویش فیزیولوژیک گیاهان در گلدانها نشان داد که بین کلیه اکوتیپ ها و سطوح شوری از لحاظ محتوای کلروفیل a، b و کلروفیل کل، طول گیاهچه، وزن ماده خشک و نسبت وزن خشک به وزن تر گیاهچه تفاوت معنی داری در سطح ۱% به دست آمد و اثر متقابل ژنوتیپ*شوری نیز برای صفات کلروفیل کل و کلروفیل a در سطح ۵% معنی دار گردید و نکته قابل توجه، افزایش نسبی غلظت های کلروفیلی در مقابل افزایش سطوح شوری در گونه ها بوده است. در نهایت اینکه A.trichophorum با اکوتیپ ۳۴۱۲ در شرایط تنش، داری محتوای کلروفیلی بیشتری نسبت به دیگر اکسشن ها بوده است و A.intermedium با اکوتیپ ۳۴۲۴ بالاترین میزان درصد ماده خشک را بین اکوتیپ ها برخوردار بوده است.