مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو بر عملکرد، فراسنجه های خون و صفات کیفی تخم مرغ و در مرغ های تخم گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۴۲ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو بر عملکرد، فراسنجه های خون و صفات کیفی تخم مرغ و در مرغ های تخم گذار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاله چغندرقند
مقاله صفات کیفی تخم مرغ
مقاله عملکرد
مقاله مرغ تخم گذار
مقاله مولتی آنزیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علی
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی اوغولبیک علی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو در جیره مرغ های تخم گذار تجاری بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی و سلول های خون انجام گرفت. این آزمایش با ۳۸۴ قطعه مرغ تخم گذار سویه های- لاین (W36)، در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل (۴×۲) با چهار سطح تفاله چغندرقند (صفر، ۲، ۴ و ۶ درصد) و دو سطح مولتی آنزیم کمبو (صفر و ۰٫۰۵ درصد) در ۸ تیمار، ۴ تکرار و ۱۲ قطعه مرغ در هر تکرار، به مدت ۱۲ هفته (از سن ۳۵ تا ۴۶ هفتگی) انجام گرفت. استفاده از تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو به طورمعنی داری عملکرد تخم گذاری و صفات کیفی تخم مرغ مرغ های تخم گذار را تحت تاثیر قرار داد (P<0.05). تیمار ۴ درصد تفاله چغندرقند بیشترین عملکرد تخم گذاری، بهترین ضریب تبدیل غذایی و کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی را به خود اختصاص داد. استفاده از ۰٫۰۵ درصد مولتی آنزیم کمبو نیز باعث افزایش عملکرد تخم گذاری، بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی گردید. در اثرات متقابل سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو بیشترین عملکرد تخم گذاری، بهترین ضریب تبدیل غذایی و کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی با استفاده از ۴ درصد تفاله چغندرقند و ۰٫۰۵ درصد مولتی آنزیم کمبو مشاهده شد. استفاده از ۴ درصد تفاله چغندرقند در مقایسه با سایر سطوح آن موجب افزایش شاخص رنگ زرده، واحد هاو، وزن پوسته، سفیده و زرده و کاهش ضخامت پوسته تخم مرغ شد. در اثرات مقابل تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو بهترین صفات کیفی تخم مرغ با جیره حاوی ۴ درصد تفاله چغندرقند و ۰٫۰۵ درصد مولتی آنزیم کمبو مشاهده گردید. استفاده از مولتی آنزیم کمبو اثرات معنی داری بر صفات کیفی تخم مرغ نداشت (P>0.05). سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو بر فراسنجه های بیوشیمیایی و سلول های خون تاثیر معنی داری نداشت (P>0.05). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از ۴ درصد تفاله چغندرقند به همراه ۰٫۰۵ درصد مولتی آنزیم کمبو در جیره مرغ های تخم گذار موجب بهبود عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و کاهش هزینه تولید گردید.