مقاله بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره اتانولی صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر سلول های ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎی ﻛﺒﺪ اﻧﺴﺎن (HepG2) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره اتانولی صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر سلول های ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎی ﻛﺒﺪ اﻧﺴﺎن (HepG2)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎی ﻛﺒﺪ
مقاله صمغ آنغوزه
مقاله سایتوتوکسیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقی سیددامون
جناب آقای / سرکار خانم: نژادشاهرخ آبادی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: ظفربالانژاد سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: صمغ آنغوزه دارای خواص دارویی بوده و مطالعات اثرات ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی آن را اثبات کرده است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره صمغ آنغوزه بر ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎی ﻛﺒﺪ اﻧﺴﺎن انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی عصاره صمغ آنغوزه بر سلول های سرطانی HepG2 و طبیعی L929 اثر داده شد. محیط کشت RPMI حاوی L – گلوتامین، پنی سیلین، استرپتومایسین و ۱۰ درصد FBS بوده و ۲۴، ۴۸، ۷۲، و ۹۶ ساعت پس از اضافه نمودن عصاره با غلظت های ۱۰ μg/ml، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده با میکروسکوپ معکوس بررسی شد. درصد زنده ماندن هر دو رده سلولی نیز توسط آزمون MTT بررسی گردید.
نتایج: غلظت های ۵۰ μg/ml، ۱۰۰، ۲۰۰، پس از ۲۴ ساعت موجب تغییرات مورفولوژیک در سلول های HepG2 گردید و این تغییرات پس از ۴۸، ۷۲، ۹۶ ساعت تشدید شد. هم چنین، غلظت های ۱۰۰ μg/ml و ۲۰۰ موجب تغییرات مورفولوژیک در سلول های L929 شد. نتایج آزمون MTT نشان دهنده کاهش معنی داری در میزان زنده ماندن سلول های HepG2 در غلظت های ۵۰ μg/ml، ۱۰۰، ۲۰۰ می باشد. غلظت های μg/ml 100 و ۲۰۰ موجب کاهش معنی دار در میزان زنده ماندن سلول های L929 شد (۰٫۰۵>P).
نتیجه گیری: اگرچه صمغ آنغوزه در غلظت μg/ml 50 دارای اثرات سایتوتوکسیک بر سلول های سرطانی HepG2 می باشد، ولی در این غلظت اثر سایتوتوکسیک بر سلول های طبیعی L929 ندارد. بنابراین، غلظت مذکور می تواند با کمترین آسیب به سلول های طبیعی، سلول های سرطانی را تخریب کند.