مقاله بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی آویشن باغی بر رده سلولی سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی آویشن باغی بر رده سلولی سرطان پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله تاکسول
مقاله گیاه آویشن باغی
مقاله سایتوتوکسیسیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قزاقی صفیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان پستان، شایع ترین سرطان در بین زنان ایرانی می باشد. خوشبختانه این سرطان از زمره سرطان های قابل پیشگیری و قابل تشخیص زودرس است. عصاره هیدروالکلی برگ ها و سرشاخه های گلدار گیاه آویشن باغی، دارای ترکیبات گوناگونی است که مهم ترین آنها تیمول و کارواکرول می باشند. اثرات ضد سرطانی عصاره مذکور را به طور عمده به این ترکیبات نسبت می دهند. هدف از این تحقیق، مقایسه اثر بخشی عصاره هیدروالکلی و تاکسول بر روی سلولهای رده t14 و میزان تاثیر آن ها بر القا مرگ سلولی در سلول های سرطانی است.
مواد و روش ها: در این پژوهش، سلول های سرطانی رده T14 از انسیتیو پاستور تهران خریداری و عصاره هیدروالکلی به روش سوکسله تهیه شده است. میزان سایتوتوکسیسیتی پنج دوز مختلف از عصاره و پنج دوز مختلف از تاکسول در زمان های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت به دست آورده شده و بدین منظور، توانایی زیستی سلول ها با روش MTT و تریپان بلو بررسی گردیده است. هم چنین بررسی تغییرات مورفولوژیک با روش های رنگ آمیزی هوخست و پروپیدیوم آیوداید انجام شده است.
یافته ها: سلول های تحت تیمار با عصاره هیدروالکلی و تاکسول در زمان های مختلف تفاوت بارز و وابسته به دوزی را نشان داده اند به طوری که تیمار همزمان عصاره هیدروالکلی با تاکسول نسبت به تیمار تاکسول و تیمار عصاره هیدروالکلی می تواند تعداد بیشتری سلول را از بین ببرد.
نتیجه گیری: عصاره هیدروالکلی می تواند سایتوتوکسیسیتی تاکسول را افزایش دهد بنابراین هم می تواند در درمان سرطان سینه موثر باشد و احتمالا با القا آپوپتوزیس باعث مرگ سلول ها گردد.