مقاله بررسی اثرات رهبری اخلاقی بر استرس شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات رهبری اخلاقی بر استرس شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبری اخلاقی
مقاله استرس کاری
مقاله ترک خدمت
مقاله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی مظاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رهبری اخلاقی، زمینه تعهد و وفاداری کارکنان را فراهم می سازد و زمانی که کارکنان به رهبرانشان اعتماد داشته باشند، استرس کاری در میان آنان کاهش یافته و تصمیم جدی مبنی بر ترک خدمت نخواهند داشت. این پژوهش با هدف درک آثار رهبری اخلاقی بر قصد ترک خدمت پرستاران و بررسی میزان استرس کاری به عنوان یک متغیر میانجی در میان رهبری اخلاقی و قصد ترک خدمت آنان صورت گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – همبستگی، تعداد ۱۸۰ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی، استرس کاری و قصد ترک خدمت بود.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین رهبری اخلاقی و قصد ترک خدمت رابطه منفی و معنی دار و بین استرس کاری و قصد ترک خدمت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (به ترتیب b=-0.58، b=0.66 و P<0.05)، همچنین بین رهبری اخلاقی و استرس کاری رابطه منفی و معنی داری مشاهده شد (P<0.05 و b=-0.29).
نتیجه گیری: رهبری اخلاقی می تواند باعث کاهش استرس کاری پرستاران و در نتیجه کاهش قصد ترک خدمت آن ها شود، لذا مدیران می توانند با گسترش فرهنگ ارزش های اخلاقی و کاهش عوامل استرس زای شغلی باعث افزایش اعتماد، وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران و در نتیجه کاهش ترک خدمت آن ها گردند.