مقاله بررسی اثرات دو ماده بیهوشی لیدوکائین، سدیم بیکربنات و ماده بیهوشی گیاهی عصاره گل میخک بر پارامترهای خون و میزان هورمون کورتیزول در مولدین نر ماهی سفید دریای مازندران (Rutilus frisii kutum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات دو ماده بیهوشی لیدوکائین، سدیم بیکربنات و ماده بیهوشی گیاهی عصاره گل میخک بر پارامترهای خون و میزان هورمون کورتیزول در مولدین نر ماهی سفید دریای مازندران (Rutilus frisii kutum)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید دریای خزر
مقاله لیدوکائین
مقاله عصاره گل میخک
مقاله سدیم بیکربنات
مقاله بیهوشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی نژاد لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بحرکاظمی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خان زمانی محمدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور مقایسه میزان استرس زایی سه داروی بیهوشی عصاره گل میخک، لیدوکائین و سدیم بیکربنات در مولدین نر ماهی سفید دریای مازندران(Rutilus frissi kutum) انجام شد. تعداد ۱۲ عدد مولد نر ماهی سفید با دوزهای ۴۰۰ میلی گرم در لیتر از عصاره گل میخک، ۳۰۰ میلی گرم در لیتر لیدوکائین و ۳۹ میلی گرم در لیتر سدیم بیکربنات بیهوش شدند. پارامترهای خونی شامل تعداد گلبول قرمز (R.B.C)، گلبول سفید (W.B.C)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت(Hct)  و میزان هورمون کورتیزول در خون گروه شاهد که هیچ بیهوش کننده ای را دریافت نکردند و ۳ تیمار دیگر از هریک از مولدین در زمان های ۱۰ دقیقه و ۲۴ ساعت پس از بیهوشی مورد سنجش قرار گرفت. تفاوت تعداد گلبول سفید فقط در مورد داروی بیهوشی سدیم بیکربنات معنی دار بود (p<0.05). میزان هموگلوبین و هماتوکریت با داروی بیهوشی عصاره گل میخک و میزان هورمون کورتیزول در مورد داروی بیهوشی لیدوکائین افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد. تعداد گلبول قرمز نسبت به گروه شاهد در ۲۴ ساعت پس از بیهوشی با ۲ داروی بیهوشی عصاره گل میخک و سدیم بیکربنات تفاوت معنی داری را نشان نداد. تعداد گلبول سفید و میزان هموگلوبین خون تنها در مورد سدیم بیکربنات دارای تفاوت معنی دار بود، اما میزان هماتوکریت در ۲۴ ساعت پس از بیهوشی نسبت به نمونه شاهد در سدیم بیکربنات و عصاره میخک افزایش معنی داری داشت. همچنین میزان هورمون کورتیزول در هر ۳ داروی بیهوشی دارای تفاوت معنی داری نبوده است در نتیجه گیری کلی داروی بیهوشی عصاره میخک و لیدوکائین در مولدین نر کمترین اثر استرس زایی را نسبت به سایر داروهای بیهوشی داشت.