مقاله بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و محتوای یونی در دو گونه Salsola imbricata var Forssk و var Spach ex Moq Salsola tomentosa که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و محتوای یونی در دو گونه Salsola imbricata var Forssk و var Spach ex Moq Salsola tomentosa
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زنی
مقاله خشکی
مقاله شوری
مقاله Salsola imbricata
مقاله Salsola tomentosa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلح آرانی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی خانیکی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی اثرات پتانسیل های اسمزی مختلف (۰، ۰٫۳۳-، .۳۷۰- و ۱٫۰۳- مگاپاسگال) ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ به عنوان القا کننده های تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی دو گونه Salsola imbricate Speech ex Moq، Salaola tomentosa Forssk انجام گرفت. این آزمایش در قالب دو طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار به صورت فاکتوریل در اتاق رشد در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به اجرا درآمد. داخل هر پتری دیش ۲۰ عدد بذر سالم و هم اندازه قرار گرفت و درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری شدند. به منظور بررسی رابطه بین املاح خاک و تجمع آن ها در اندام های هوایی گیاهان مذکور، خاک رویشگاه و اندام های هوایی آن ها جمع آوری و مورد تجزیه قرار گرفتند. تنش شوری و خشکی به طور معنی داری باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی، رشد ریشه چه و ساقه چه در هر دو گونه گردید. بیشترین این شاخص ها در شاهد و کمترین آن در پتانسیل ۱٫۰۳- مگاپاسگال اندازه گیری شد. مقایسه میزان سدیم و پتاسیم در بافت های هوایی دو گونه سالسولا نشان داد که میزان سدیم در هر دو گونه به طور معنی داری بیشتر از پتاسیم بود. نتایج این تحقیق نشان داد که که مقاومت Salsola imbricate Forss در مرحله جوانه زنی در برابر خشکی و شوری بیشتر از S. tomentosa Spach ex Moq بود ولی هر دو در مرحله گلدهی مشابه دیگر هالوفیت ها با تجمع سدیم در بافت های خود در برابر این تنش ها مقاومت کردند. در پتانسیل های اسمزی مشابه، اثر بازدارندگی تنش شوری در مقایسه با تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شدیدتر بود.