مقاله بررسی اثرات تحریکی و مهاری نیتریک اکساید بر تغییرات وزن، حجم و هیستولوژی مخچه موش سفید صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۵۹۵ تا ۶۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات تحریکی و مهاری نیتریک اکساید بر تغییرات وزن، حجم و هیستولوژی مخچه موش سفید صحرایی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیتریک اکساید
مقاله L-NAME
مقاله L-Arginine
مقاله مخچه
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرم بخش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوری موگهی سیدمحمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تک زارع نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیتریک اکساید، در بسیاری از اندام های بدن پستانداران تولید شده و اثرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک فراوانی دارد. پیش ساز تولید آن در بدن L-Arginine و سنتز آن توسط آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز (Nitric Oxide Synthase, (NOS)) بوده و مهار کننده آن L-NG-Nitroarginine Methyl Ester (L-Name) می باشد. در این تجربه هدف مشاهده اثرات افزایش و کاهش تولید نیتریک اکساید بر وزن، حجم و هیستولوژی مخچه می باشد.
روش بررسی: ۴۰ سر موش سفید آزمایشگاهی (
Rat) نژاد ویستار، با وزن ۲۵۰-۲۰۰ گرم و سن متوسط هشت هفته انتخاب و پس از اطمینان از بارداری به پنج گروه تقسیم بندی شدند. به جز گروه کنترل، بقیه گروه های باردار به ترتیب ۲ ml/kg نرمال سالین، ۲۰۰ mg/kg L-Arginine، ۲۰ mg/kg L-NAME و مخلوط دو ماده L-Arginine و L-NAME را با همان دوزهای مشابه، در روزهای سوم، چهارم و پنجم حاملگی دریافت کردند. سپس در روز ۱۸ حاملگی بیهوش، و مخچه حیوانات خارج و پس از اندازه گیری وزن و حجم به روش معمول آماده سازی و به روش هماتوکسیلین ائوزین و تری کروم ماسون رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری بررسی شدند.
یافته ها: بررسی دو به دو گروه ها با معیار
Mann-Whitney U-test در سطح ۰٫۰۵ اختلاف معنی داری بین گروه L-Arginine با گروه های نرمال سالین و L-NAME و L-NAME+L-Arginine دیده شد (P<0.01). ضمنا اختلاف معنی داری بین گروه کنترل با سایر گروه ها و نیز بین گروه های L-NAME و L-NAME+L-Arginine و نرمال سالین مشاهده نشد.
نتیجه گیری: L-NAME و ترکیبات مشابه آن جهت کاهش آسیب های بافتی حاصل از نیتریک اکساید مفید می باشند.