مقاله بررسی اثرات تاریخ کاشت بر صفات کمی و کیفی هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات تاریخ کاشت بر صفات کمی و کیفی هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله ذرت دانه ای
مقاله عملکرد
مقاله وزن هزار دانه
مقاله پروتیین دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: دارخال گندمانی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی محمودآبادی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت برای هیبریدهای مختلف ذرت دانه ای (zea mays)، مطالعه ای در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در منطقه برخوار اصفهان انجام گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد و تاریخ کاشت (۱۵ خرداد، ۳۰ خرداد، ۱۴ تیر) به عنوان کرت اصلی و ۶ هیبرید ذرت [K.sc (260, 320, 500, 647, 704, 720)] به عنوان کرت فرعی منظور گردیدند. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی به روش آزمون چند دامنه در سطح احتمال ۵% نشان داد که: تاریخ های کاشت مختلف از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی داری در سطح احتمال پنج درصد نشان دادند. تاریخ کاشت های ۳۰ خرداد و ۱۴ تیر به ترتیب با ۷٫۹۲۸ و ۶٫۴۴۰ تن دانه در هکتار بالاترین و تاریخ کاشت ۱۵ خرداد با ۵٫۰۴۳ تن دانه در هکتار کم ترین عملکرد دانه را دارا بودند. هیبریدهای مورد آزمایش نیز از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد نشان دادند. هیبرید K.sc-720 با ۸٫۹۷۱ تن دانه در هکتار بیش ترین عملکرد و هیبرید K.sc-320 با ۴٫۷۴۰ تن دانه در هکتار کم ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. اثر تیمارهای مختلف تاریخ کاشت و هیبرید بر وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف بلال، عمق دانه، ارتفاع بوته و ارتفاع بلال در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. از نظر تعداد ردیف دانه در بلال، اختلاف بین هیبریدها در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود، اما بین تاریخ های کاشت از لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بین تاریخ های مختلف کاشت و ارقام مختلف از نظر پروتیین دانه تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد، در بین هیبریدهای مختلف نیز تمامی هیبریدها به جز K.sc-320 از نظر درصد پروتیین در یک سطح آماری قرار داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش، هیبرید K.sc-720 در تاریخ کاشت حداکثر تا اواخر خردادماه، برای حصول حداکثر عملکرد کمی و کیفی در شرایط آب و هوایی اصفهان توصیه می گردد.