مقاله بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله تاریخ کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله نیتروژن
مقاله عملکرد دانه
مقاله عملکرد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نادری بروجردی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره رقم محلی اصفهان در سال ۱۳۸۹ در اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۴۸ کرت اجرا شد. تیمارها شامل دو تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت و ۲۰ خرداد (کشت تاخیری) و سطوح مختلف نیتروژن شامل ۴۶، ۹۲ و ۱۳۸ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و دو تراکم ۴۰۰ و ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بود تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار به صورت دو ردیف کاشت در طرفین پشته انجام شد. نتایج حاصل نشان داد بیشترین عملکرد دانه به میزان ۳۱۰۱ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه و مصرف ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بود. همچنین بالاترین میزان عملکرد روغن ۹۹۵٫۸۵ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار می باشد. همچنین کمترین میزان عملکرد روغن ۴۳۲٫۳۴ کیلوگرم در هکتار مربوط به تاریخ کشت ۲۰ خرداد، ۱۳۸ کیلوگرم نیتروژن و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به دست آمد و بالاترین درصد روغن به میزان ۳۳٫۴ درصد مربوط به تیمار تاریخ کاشت ۲۰ خرداد و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار و ۹۸ کیلوگرم نیتروزن در هکتار بود. بنابراین تراکم تاثیر بسیاری در عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارد پس بر اساس نتایج فوق تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار نسبت به تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار تاثیر مسقیم در عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارد.