مقاله بررسی اثرات الگوی کاشت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت علوفه ای (.Zea mays L) در شرایط شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بوم شناسی کشاورزی از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات الگوی کاشت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت علوفه ای (.Zea mays L) در شرایط شور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش کاشت
مقاله شوری
مقاله عملکرد علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی مطلق علی
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری خراسانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: موسی آبادی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر روش کاشت بر عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف ذرت علوفه ای (Zea mays L.) آزمایشی در منطقه شور (EC= 6.43 dS.m-1) دشت ملحه از توابع شهرستان نیشابور در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ انجام شد. بر این اساس نه تیمار آزمایشی شامل سه روش کاشت یک ردیف روی پشته، دو ردیف روی پشته و یک ردیف کف جوی بعنوان کرت های اصلی و سه رقم KSC 704، ZP 644 و NS 540 بعنوان کرت های فرعی، در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل ارتفاع بوته و بلال، قطر ساقه، روز تا ظهور تاسل، روز تا گرده افشانی، فاصله گرده افشانی تا کاکل دهی، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال، قطر و طول بلال، تعداد بلال در بوته، شاخص کیفیت، درصد پروتئین و عملکرد علوفه بود. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر عملکرد علوفه و اغلب صفات مورد بررسی بین الگوهای مختلف کاشت و ارقام مورد مطالعه وجود داشت، بطوریکه بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به روش کاشت کف فارو و رقم KSC 704 با متوسط ۴۹٫۱۳ تن در هکتار بود. برتری الگوی کشت کف فارو می تواند بدلیل برتری معنی دار آن نسبت به سایر روش ها در صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد بلال در بوته، طول و قطر بلال و نیز شاخص برداشت باشد.