مقاله بررسی اثرات اقتصادی و زیست محیطی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: شهر بابلسر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات اقتصادی و زیست محیطی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: شهر بابلسر)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات گردشگری
مقاله اثرات زیست محیطی
مقاله گردشگری شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمپور سیده فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: لحمیان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: براری معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر، همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم جهانی را دربر گرفته است. توریسم از بزرگترین صنایع دنیا و وابسته به بخش عمده ای از اقتصاد جهانی، پدیده ای است که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی برخوردار است که با اثرگذاری بر بنیان های اقتصادی، اجتماعی و محیطی، اثرات و پیامدهای گوناگونی را درپی دارد. بر این باور، در تحقیق فراروی، اثرات اقتصادی و زیست محیطی گردشگری در شهر بابلسر از نگاه شهروندان بررسی و راهکارهایی برای توسعه پایدار گردشگری ارائه می گردد؛ تا ضمن منافع حاصل از آن، بتوان تاثیرات منفی آن را به حداقل کاهش داد. این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر بابلسر در سال ۱۳۹۱، که بر طبق فرمول کوکران تعداد ۳۸۱ نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق ابزار پرسشنامه (طیف لیکرت)، روابط بین متغیرهای پژوهش از طریق آماره های توصیفی (جدول فراوانی، نمودار و …) و آماره استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) در قالب نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز انجام شده از طریق آزمون نشان داده بین متغیر گردشگری و متغیرهای توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست در سطح ۰٫۰۵ و سطح معناداری P=0.000 رابطه معناداری وجود دارد. به طوریکه ۹۶٫۶ درصد شهروندان تاثیر گردشگری در توسعه مولفه های اقتصادی و نیز ۹۸٫۲۵ درصد شهروندان تاثیر گردشگری در آلودگی مولفه های زیست محیطی را متوسط تا خیلی زیاد ارزیابی نموده اند.