مقاله بررسی اثرات استفاده از برنامه های ماهواره ای بر هویت دینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۶۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات استفاده از برنامه های ماهواره ای بر هویت دینی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله هویت اجتماعی
مقاله هویت دینی
مقاله میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قصابی رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: چمنی سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: عزتی رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: صنعتی شرقی نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات میزان و نوع استفاده از برنامه های ماهواره بر جوانان تهرانی است. بر پایه نظریه های هاروی، گیدنز و رابرتسون، میان متغیرهای تحقیق ارتباط نظری برقرار شده و فرضیات تحقیق مطرح شد. جمعیت آماری این تحقیق را ۲۰۰ نفر از جوانان (۲۹-۱۹ساله) شهر تهران تشکیل می دهند که از برنامه های ماهواره استفاده می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد: افزایش میزان استفاده از ماهواره با هویت دینی آنها رابطه معکوسی داشته است. بر اساس یافته ها، هر پنج نوع برنامه خبری، مذهبی، سیاسی، علمی و تفریحی با هویت دینی رابطه داشته و این روابط از شدت و جهات مختلفی برخوردارند. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر اثر منفی یا معکوس (هر چند محدود) استفاده از شبکه های ماهواره ای بر هویت دینی است.