مقاله بررسی اثرات استرس زدایی تغذیه لارو ماهی طلایی (Carasius auratus) با آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع و ویتامین C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آبزیان و شیلات از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات استرس زدایی تغذیه لارو ماهی طلایی (Carasius auratus) با آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع و ویتامین C
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی طلایی
مقاله آرتمیای غنی شده
مقاله ویتامین C
مقاله اسیدهای چرب غیر اشباع
مقاله تغذیه لاروی
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: آذری تاکامی قباد
جناب آقای / سرکار خانم: یحیوی مازیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از غذای زنده در آبزی پروری از نظر بهبود کیفیت لاروها حائز اهمیت است. آرتمیای غنی شده با مواد مغذی ضروری خصوصا اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ویتامین C جهت افزایش رشد، درصد بقا و مقاومت در برابر تنش های محیطی و بیماری های عفونی در گونه های مختلف آبزیان مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ناپلیوس های آرتمیای غنی شده با مخلوطی از ویتامین C و اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره در تغذیه آغازین ماهی طلایی در یک دوره سه هفته ای بوده و اثر چهار تیمار غذایی با سه تکرار برای هر تیمار، بر لاروهای ماهی طلایی مورد ارزیابی قرار گرفت (تیمار ۱: غذای کنسانتره تجاری (تیمار شاهد) تیمار ۲: ناپلیوس آرتمیای اینستار I، تیمار ۳: آرتمیای غنی شده با مخلوطی از اسیدهای چرب غیر اشباع و ویتامین C و تیمار ۴: مخلوط آرتمیای غنی شده و غذای کنسانتره (هر کدام به میزان ۵۰%). نتایج نشانگر تفاوت معنی دار بین تیمارها از نظر رشد لاروها بود (۰٫۰۵>P). میزان رشد لاروها در گروه تغذیه شده با مخلوط غذای کنسانتره و ناپلیوس آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و آسکوربیل پالمیتات نسبت به سایر گروه ها به طور معنی داری بالاتر بود و تغذیه ۱۰۰% با ناپلیوس های آرتمیا باعث کاهش رشد لاروها گردید.همچنین تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف از نظر درصد بقا و مقاومت در برابر استرس حرارتی بالا و استرس کمبود اکسیژن، تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد (۰٫۰۵>P). بیشترین درصد بقا و مقاومت لاروها به استرس های محیطی، مربوط به گروه ۱۰۰% تغذیه شده با ناپلیوس های آرتمیای غنی شده با مخلوط اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و آسکوربیل پالمیتات بود.