مقاله بررسی اثرات استراتیفه سرمایی، اسید جیبرلیک و پوست برداری با اسید سولفوریک روی جوانه زنی بذور سه ژنوتیپ زرشک ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات استراتیفه سرمایی، اسید جیبرلیک و پوست برداری با اسید سولفوریک روی جوانه زنی بذور سه ژنوتیپ زرشک ایرانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتیفه سرمایی
مقاله اسید جیبرلیک
مقاله پوست برداری
مقاله زرشک
مقاله جوانه زنی بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بالندری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، اثرات استراتیفه سرمایی، اسید جیبرلیک و پوست برداری با اسید سولفوریک در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بروی جوانه زنی بذور سه ژنوتیپ زرشک ایرانی (R2N1، R5N1 و R9N3) از گونه های Berberis integerrima، B. crataegina× integerrima و B. crataegina بررسی گردید. نتایج نشان دهنده اثرات معنی دار (P=0.001) ژنوتیپ، تیمار اسید جیبرلیک، پوست برداری با اسید سولفوریک و استراتیفه سرمایی در درصد جوانه زنی بذور بود. ژنوتیپ های زرشک از نظر قدرت جوانه زنی و نیازهای جوانه زنی بذور با یکدیگر اختلافات قابل توجهی را نشان دادند. درصد جوانه زنی بذور ژنوتیپ R9N3 نسبت به بقیه بسیار کمتر بود و تنها پس از ۹۰ روز سرمادهی، بذور پوست برداری شده با اسید سولفوریک در حدود ۲۶ درصد جوانه زنی داشتند. حداکثر درصد جوانه زنی بذور ژنوتیپ R5N1 به میزان ۷۰ درصد پس از پوست برداری با اسید و در ۴۵ روز سرمادهی بود در حالی که حداکثر درصد جوانه زنی ژنوتیپ R2N1 به میزان ۷۶ درصد در ۹۰ روز سرمادهی و بدون پوست برداری با اسید بدست آمد. استراتیفه سرمایی مهمترین عامل در جوانه زنی بذور زرشک است.