مقاله بررسی اثرات اتیدیوم بروماید بر تعدادی از پارامترهای هماتولوژیکی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات اتیدیوم بروماید بر تعدادی از پارامترهای هماتولوژیکی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتیدیوم بروماید
مقاله ماهی کپور
مقاله پارامتر های خونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: سیه چهره مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اتیدیوم بروماید به عنوان یک ماده جهش زا و سرطان زا مطرح است که به طور وسیعی در آزمایشگاه های بیولوژی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل مصرف بسیار بالای این ماده در سال های اخیر، حلالیت آن در آب، پایداری آن در محیط، احتمال ورود آن به اکوسیستم های آبی و سرانجام اثرات بالقوه آن به عنوان اختلال گر سیستم گردش خون، در این تحقیق اثرات اتیدیوم بروماید بر تعدادی از پارامترهای هماتولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های مورد نظر اتیدیوم بروماید (۲۰، ۳۰ و ۴۰ میلی گرم در ۱۰۰ لیتر آب) به وان های نگهداری ماهی های کپور اضافه شده و بعد از ۱۵ روز، خون گیری به عمل آمد. مقایسه گروه های آزمایشی مختلف با هم توسط روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد. تعداد گلبول های قرمز و میزان هموگلوبین در گروه های دریافت کننده اتیدیوم بروماید نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد (P<0.05). تعداد گلبول های سفید در غلظت ۲۰ میلی گرم اتیدیوم بروماید / ۱۰۰ لیتر آب نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (P<0.05). تعداد پلاکت ها در هر سه غلظت اتیدیوم بروماید نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار نشان داد (P<0.05). حجم متوسط گلبول ها ی قرمز در غلظت ۳۰ میلی گرم نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار نشان داد و از طرفی هموگلوبین متوسط گلبول های قرمز و غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز در غلظت ۳۰ میلی گرم اتیدیوم بروماید نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد (P<0.05). لذا آلودگی مزمن اکوسیستم های آبی توسط اتیدیوم بروماید زندگی آبزیان و در نهایت انسان را تهدید می نماید.