مقاله بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۶۱ تا ۴۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوز
مقاله TUNEL POD
مقاله بوسرلین
مقاله سلول های گرانولوزای فولیکول
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیروی تهمینه
جناب آقای / سرکار خانم: روشن میلانی شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: سلامی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: قادری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شمس علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) علاوه بر هیپوتالاموس، در تخمدان هم تولید می شود و روی تمایز سلولی و ایجاد فولیکول های آترتیک تاثیر می گذارد. با توجه به این که مرگ سلول های گرانولوزا طی روند آترزی فولیکولی به واسطه پدیده آپوپتوز صورت می گیرد. ما در این مطالعه وقوع آپوپتوز در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان موش صحرایی را تحت تاثیر یکی از آگونیست های GnRH یعنی بوسرلین استات مورد بررسی قرار می دهیم.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی موردی شاهدی دوازده سر موش صحرایی نژاد ویستار ماده ۲۵ روزه از خانه حیوانات به صورت غیر تصادفی و در دسترس تهیه و به دو گروه آزمایش و کنترل (n=6) تقسیم شدند. موش های صحرایی گروه آزمایش و کنترل به ترتیب روزانه به مقدار ۰٫۲ mg/kg بوسرلین و سرم فیزیولوژیک به مدت چهار روز دریافت کردند. ۲۴ ساعت بعد از آخرین تزریق، موش ها با دوز کشنده کلروفرم بیهوش، سپس تخمدان ها خارج شدند.نمونه ها ابتدا در فرمالین ۱۰% فیکس و پس از پاساژ با استفاده از میکروتوم دوار از آنها مقاطع پنج میکرونی تهیه شد. برای بررسی آپوپتوز در برش های بافتی از روش تانل پی او دی استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار Graphpad instant و آزمون independent t-test آنالیز شدند و سطح معنی داری p£۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد میانگین درصد سلول های آپوپتوتیک در گروه کنترل (۰٫۵۲±۲٫۱۴) و در گروه آزمایش (۱٫۷۱±۳٫۷۵) و (P£۰٫۰۰۰۱) بود. از نظر آماری این اختلاف افزایش معنی دار بود.
نتیجه گیری: این یافته ها بیانگر این مطلبند که بوسرلین، آپوپتوز را در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان افزایش می دهد.