مقاله بررسی اثرات آلودگی سرب بر محتوی پروتیین ها و میزان قندهای محلول و نامحلول تحت تیمار اسید سالیسیلیک در گیاه کلزا رقم اکاپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۹ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات آلودگی سرب بر محتوی پروتیین ها و میزان قندهای محلول و نامحلول تحت تیمار اسید سالیسیلیک در گیاه کلزا رقم اکاپی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدسالیسیلیک
مقاله پروتیین
مقاله سرب
مقاله قند محلول
مقاله نشاسته
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومندجزی شیدا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر منیره
جناب آقای / سرکار خانم: لاری یزدی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر تاثیر غلظت های مختلف نیترات سرب ۰، ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۰٫۷۵، ۱، ۱٫۵، ۲ میلی مولار و اسید سالیسیلیک با غلظت های ۱۰ و ۵ میکرومولار بر محتوی پروتیین ها و تغییرات قندهای محلول و نامحلول (نشاسته) گیاه کلزا Brasssica napus L. رقم اکاپی در محیط کشت هیدروپونیک و با استفاده از محلول غذایی هوگلند انجام گرفت. دوره رشد گیاهان ۱۰ روز بود. آنالیزهای آماری به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سرب میزان قندهای محلول و نامحلول در ریشه و اندام هوایی به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.01)، همچنین محتوی پروتیین ها با افزایش غلظت نیترات سرب در ریشه ها افزایش و در اندام هوایی کاهش یافت. افزایش میزان قندهای محلول و نامحلول در ریشه و اندام هوایی گیاهانی که تحت تیمار توام سرب و اسیدسالیسیلیک بودند نشان دهنده نقش اسیدسالیسیلیک در افزایش مقاومت این گیاه در برابر تنش می باشد. کاهش میزان پروتیین ها در ریشه و افزایش آن در اندام هوایی تحت تیمار سرب و اسیدسالیسیلیک نیز نشان دهنده کاهش خسارت اکسیداتیو در این گیاه می باشد.