مقاله بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله رقم
مقاله فاصله بین ردیف
مقاله فاصله روی ردیف و عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیلور اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مبلغی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در سال ۱۳۸۹ اجراشد. فاصله بین ردیف در سه سطح (۳۰، ۴۰ و ۵۰ سانتی متر)، فاصله روی ردیف در دو سطح (۵ و ۱۰ سانتی متر) و رقم در سه سطح (b.p ,j.k و ۰۳۳) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم ۰۳۳ و کمترین آن مربوط به رقم j.k به دست آمد. با افزایش تراکم به علت رقابت درون گونه ای و رسیدن نور کمتر به قسمت های تحتانی پوشش گیاهی، صفات ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف تا سطح زمین، تعداد دانه در ساقه اصلی، تعداد دانه در ساقه فرعی، تعداد غلاف در ساقه اصلی، وزن ۱۰۰ دانه ساقه اصلی، وزن غلاف ساقه اصلی و عملکرد دانه افزایش یافت به گونه ای که با کاهش فاصله بین ردیف و روی ردیف عملکرد دانه به ترتیب به میزان (۱۷۰٫۴۰، ۱۸۰٫۲۹ گرم بر مترمربع) افزایش یافت. همچنین صفات ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف تا سطح زمین، تعداد دانه در ساقه اصلی، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد دانه در غلاف ساقه اصلی، وزن غلاف ساقه اصلی و عملکرد دانه بیشترین مقدار را در رقم ۰۳۳ نشان داد. بیشترین عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل رقم×فاصله بین ردیف مربوط به رقم ۰۳۳ و فاصله بین ردیف ۳۰ سانتی متر و کمترین آن مربوط به رقم b.p و فاصله بین ردیف ۴۰ سانتی متر می باشد و همچنین بیشترین عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل رقم × فاصله روی ردیف مربوط به رقم ۰۳۳ و فاصله ۵ سانتی متر و کمترین آن مربوط به رقم b.p و فاصله ۱۰ سانتی متر به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل فاصله بین ردیف × فاصله روی ردیف در تراکم ۳۰×۵سانتی متر و کمترین آن مربوط به تراکم ۱۰×۴۰ سانتی متر مشاهده شد.