مقاله بررسی ابعاد گرایش مدیران به تصمیم گیری مشارکتی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی در سازمان های خدماتی استان گیلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهبود مدیریت از صفحه ۸۶ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ابعاد گرایش مدیران به تصمیم گیری مشارکتی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی در سازمان های خدماتی استان گیلان)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله تصمیم گیری مشارکتی
مقاله گرایش مدیران به تصمیم گیری مشارکتی
مقاله ابعاد گرایش مدیران به تصمیم گیری مشارکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانیان محمدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهیان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: صفردوست عاطیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعهد سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در کسب موفقیت و مزیت رقابتی در سازمان های امروزی می باشد. بدین منظور مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و امور سازمانی به عنوان یکی از پرکاربردترین راهکارهای دستیابی به تعهد سازمانی مطرح شده است. پرواضح است که مدیریت، به عنوان موثرترین رکن سازمان، می تواند با توجه به گرایشاتی که در این زمینه دارد، اجرای چنین سبکی از تصمیم گیری را تسهیل کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی ابعاد مختلف گرایش مدیران به تصمیم گیری مشارکتی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی می باشد. با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای و فریدمن جایگاه هر یک از ابعاد گرایش مدیران به تصمیم گیری مشارکتی تعیین و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی تاثیر سه بعد (فرهنگ، تعهد مدیر، اثربخشی سازمانی) از چهار بعد گرایش مدیران به تصمیم گیری مشارکتی بر تعهد سازمانی اثبات شد، اما تاثیر بعد قدرت مدیران در گرایش به تصمیم گیری مشارکتی بر تعهد سازمانی رد شد.