مقاله بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۳۶ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله رضایت شغلی
مقاله صنعت خودروسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکریان سیدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری غلام حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نیا مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با سطح رضایت شغلی کارکنان شاغل در یک صنعت خودروسازی بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۱۵۰ نفر از کارگران شاغل در یکی از صنایع خودروسازی شهر تهران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات ۳ پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آنالیز واریانس، تی، همبستگی و آنالیز رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: تقریبا ۶% افراد بار کاری خود را کاملا سبک، ۱۱٫۳% افراد بار کاری خود را متوسط، ۶۰٫۷% افراد سنگین و ۲۲% بسیار سنگین عنوان نمودند. متوسط رضایت شغلی افراد ۱۳٫۴۵±۵۵٫۹۴ بود. ۱۵٫۳%(۲۳) افراد دارای رضایت شغلی پایین،۶۸٫۷%(۱۰۳) دارای رضایت شغلی متوسط و ۱۶%(۲۴) دارای رضایت شغلی بالا بودند. بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت (p=0.001). همچنین وضعیت سلامت عمومی بر عامل رضایت شغلی بیشترین تاثیر را دارا بود.
نتیجه گیری: به طور کلی میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت، به گونه ای که کیفیت زندگی کاری بالاتر، رضایت شغلی بیشتری را برای کارکنان به همراه داشت. همچنین نتایج مطالعه حاضر به نقش و تاثیر مدیریت و سرپرستان برای انجام مداخلات موثر به منظور بهبود کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی تاکید دارد. بنابراین انجام مطالعات بیشتر برای شناسایی دیگر عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی پیشنهاد می گردد.