مقاله بررسی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای داوطلب در ورزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای داوطلب در ورزش
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داوطلبی
مقاله هوش
مقاله تنوع فرهنگی
مقاله رویداد ورزشی
مقاله راهبرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اندام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی هوش فرهنگی داوطلبان رویدادهای ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در دهمین المپیاد فرهنگی – ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور بودند. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است. بر این اساس ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه آماری ارزیابی شدند. هوش فرهنگی با استفاده از پرسشنامه ۲۰ سوالی آنگ و همکاران (۲۰۰۴) اندازه گیری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط ۱۲ نفر از استادان صاحب نظر دانشگاهی تایید شد و در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، مقدار پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی ۰٫۷۲ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های فریدمن و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین هوش فرهنگی داوطلبان برابر با ۳٫۵±۰٫۴۲ بود، همچنین اختلاف مشاهده شده بین اولویت ابعاد هوش فرهنگی داوطلبان معنادار بود (P<0.01، X2=57.1). بر این اساس بعد انگیزش هوش فرهنگی با میانگین ۳٫۸۶±۰٫۶۱ بالاترین اولویت و بعد دانش هوش فرهنگی با میانگین ۳٫۳۱±۰٫۵۷ پایین ترین اولویت را دارا بودند. همچنین بین راهبرد هوش فرهنگی افرادی که کمتر از ۱ سال سابقه کار داوطلبی داشتند و افرادی که دارای ۱ سال سابقه کار داوطلبی بودند، تفاوت معناداری مشاهده شد (P<0.05). نتایج تحقیق حاضر می تواند بینش خوبی در مدیران امور داوطلبی در زمینه اهمیت توسعه هوش فرهنگی در نیروهای کاریشان ایجاد کند و در تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی که در تعاملات میان فرهنگی سهیم هستند به کار گرفته شود و مسیر جدیدی برای مطالعات دانشگاهی در این حوزه بگشاید.