مقاله بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داوطلب
مقاله مدیریت داوطلبان
مقاله ورزش همگانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اندام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: تسلیمی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نیروهای داوطلب یکی از ارکان اصلی خدمت رسانی در سازمان های ورزشی خصوصا سازمان های ورزش های تفریحی محسوب می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان در ورزش همگانی کشور بود. روش تحقیق توصیفی – مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق را مدیران فدراسیون، هیات ها و انجمن های ورزش همگانی، کارشناسان ورزش همگانی ادارات کل ورزش و جوانان مراکز استان ها و صاحب نظران ورزش همگانی کشور تشکیل دادند. تعداد نمونه در تحقیق حاضر برابر با جامعه (۱۱۰ نفر) در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر ۱۵۱ سوال و ۸ خرده مقیاس برنامه ریزی، جذب، انتخاب و گزینش، آشنایی، آموزش، قدرشناسی، حفظ و نگهداری و ارزیابی عملکرد داوطلبان بود. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید (a=0.90). با توجه به نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنف مبنی بر طبیعی بودن توزیع داده ها جهت مقایسه دیدگاه ها از آزمون ANOVA استفاده شد (p£۰٫۰۵). برای اولویت بندی دیدگاه ها نیز از آزمون فریدمن استفاده گردید. با توجه به نتایج تحقیق دیدگاه سه گروه منتخب در مورد ابعاد مدیریت داوطلبان فقط در بعد جذب تفاوت معنادار داشته و اولویت دیدگاه ها نیز تفاوت معناداری داشته است. بعد آشنایی و توجیه رتبه اول را از دیدگاه سه گروه به خود اختصاص داده است. در پایان نیز پیشنهادهایی برای مدیران ورزشی ارائه شده است.