مقاله بررسی آگاهی و نگرش زنان شهر یزد در مورد رفتار غربالگری سرطان پستان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی و نگرش زنان شهر یزد در مورد رفتار غربالگری سرطان پستان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله زنان
مقاله رفتار غربالگری
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی محمودآباد سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: خدایاریان مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان یکی از مهم ترین و شایع ترین بیماری ها در زنان و دانستن اطلاعات اساسی در این زمینه برای هر زنی لازم است. غربالگری زنان سالم می تواند تغییرات غیرطبیعی را در آنان کشف نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی و نگرش زنان شهر یزد در مورد رفتار غربالگری سرطان پستان انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی – تحلیلی بوده که در آن آگاهی و نگرش زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز بهداشتی که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند بررسی شد (۲۴=n). یک پرسشنامه پژوهشگرساخته شامل ۴ بخش، مشخصات فردی (۴ سوال)، تاریخچه بیماری های پستان (۴ سوال)، سوالات آگاهی سنجی (۲۴ سوال) و نگرش-سنجی (۴۲ سوال) مورد استفاده قرار گرفت. اعتماد علمی با ضریب آلفای کرونباخ (۰٫۸۶=r) محاسبه و اعتبار صوری و محتوا توسط اساتید آموزش بهداشت سنجیده شد. تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS version 19، آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل دونمونه ای و کای اسکوئر صورت گرفت.
یافته ها: محدوده سنی زنان ۵۹-۲۴ سالگی بود. ۷۸% زنان متاهل و ۲۹٫۷% دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. مهم ترین منابع کسب اطلاعات بهداشتی در مورد سرطان پستان به ترتیب کارکنان بهداشتی، رسانه های جمعی، منابع پزشکی، دوستان و اقوام نزدیک و پزشک بود. نمره کسب شده از سوالات بخش آگاهی در طبقات ضعیف تا متوسط قرار گرفت. ۶۴٫۸% زنان نگرش منفی داشتند. زنان با سطح آگاهی پایین تر نگرش منفی تری داشتند (P<0.001). بین سطح تحصیلات و سن با آگاهی ارتباط معنی داری مشاهده شد، همچنین بین آگاهی و نگرش با وضعیت تاهل رابطه معنی دار آماری وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: مهم ترین موانع درک شده خودآزمایی پستان اعتقاد نداشتن به غربالگری، ترس از یافت توده، مخالفت همسر، فراموش کردن زمان خودآزمایی پستان و درد پستان بود. لذا ارتقاء سطح آگاهی و اصلاح نگرش زنان ایرانی ضروری است زیرا سلامتی آنان می تواند سلامتی خانواده را تضمین نموده و از اهداف توسعه هزاره نیز محسوب می شود.