مقاله بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران در بیمارستان های آموزشی تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تاریخ پزشکی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران در بیمارستان های آموزشی تبریز
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله آگاهی
مقاله عملکرد
مقاله کدهای اخلاقی
مقاله آیین اخلاق پرستاری ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجل اقدم علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسنخانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: زمانزاده وحید
جناب آقای / سرکار خانم: خامنه سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ماهیت پرستاری به گونه ای است که باید به اخلاقیات مراقبتی بیش از ملاحظات درمانی توجه کرد. در این راستا هرگونه خلل در رعایت اخلاق پرستاری می تواند علمی ترین و بهترین مراقبت های پرستاری را تحت تاثیر قرار دهد. امروزه، در پرستاری دنیا این امر با تعریف و تدوین کدهای اخلاق حرفه ای نمود یافته است که اساس آن توجه به مقولات انسانی واخلاقی در برقراری ارتباط بین پرستار و بیمار در ارائه مراقبت است. کدهای اخلاقی باید توسط پرستاران درک و در هر بعد از عملکرد پرستاری استفاده شود، لذا این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران در بیمارستان های آموزشی تبریز انجام شد.
روش: این مطالعه توصیفی در سال ۱۳۹۱ با مشارکت ۳۴۵ پرستار شاغل در بخش های داخلی ـ جراحی بیمارستان های آموزشی تبریز و با نمونه گیری آسان انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس آیین اخلاق پرستاری ایران گردآوری و پایایی به روش آلفای کرونباخ و روایی صوری و محتوایی انجام شد، سپس با نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۳ و آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های t مستقل و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون، در سطح معنی داری p<0.05 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بیشترین درصد پرستاران، زن، متاهل و دارای مدرک کارشناسی پرستاری بودند که (۷۹٫۱ درصد) آنان واحد آموزشی اخلاق پرستاری را در دانشگاه و (۵۳٫۶ درصد) دوره های بازآموزی اخلاق حرفه ای را در طول خدمت گذرانده بودند و (۴۰٫۵ درصد) بیان کردند آیین اخلاق پرستاری به صورت مدون در اختیار آن ها قرار گرفته است. ۸۶٫۴ درصد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری آگاهی داشتند. ۹۱٫۹ درصد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری عمل کردند. بین عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری و متغیرهایی مانند بخش کاری و منابع کسب اطلاع در زمینه راهنماهای اخلاقی از جمله شرکت در همایش ها، آموزش ضمن خدمت و آیین نامه ها رابطه آماری معنی داری مشاهده شد. بین آگاهی از آیین اخلاق پرستاری و متغیرهایی مانند شیفت کاری، رضایت از حرفه و سابقه شکایت از پرستاران توسط بیماران رابطه آماری معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: آگاهی و عملکرد اخلاقی پرستاران مورد مطالعه نشان داد، در حال حاضر جامعه پرستاری ایران آمادگی دارد با بکارگیری آیین اخلاق پرستاری ایران و آگاهی از کدهای اخلاق حرفه ای و مفاهیم اخلاقی موثر بر عملکرد بالینی، مسیر حرفه ای شدن خود را هرچه پویاتر و پرانرژی تر بپیماید.