مقاله بررسی آگاهی و عملکرد مادران دارای شیرخوار ۲۴-۸ ماه در مورد نحوه مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گرگان ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۸ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی و عملکرد مادران دارای شیرخوار ۲۴-۸ ماه در مورد نحوه مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گرگان ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطره آهن
مقاله عوامل موثر
مقاله مادر
مقاله شیرخوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چرکزی عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی عبدالطیف
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو درسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آهن یکی از عناصر مورد نیاز در ترکیب غذایی شیرخواران و کودکان است و برای رشد سلول های بدن لازم است. این مطالعه با هدف ارزشیابی نحوه مصرف قطره آهن درکودکان ۲۴-۸ ماهه و برخی عوامل مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان گرگان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال ۱۳۸۸ بر روی ۴۰۰ نفر انجام شد که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای روا و پایا بود. داده های جمع آوری شده در نرم افزار آماری SPSS وارد و از طریق آمار توصیفی به صورت توزیع فراوانی و درصد و میانگین و انحراف معیار، و از طریق آزمونهای آماری کای اسکوئر و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضریب اطمینان ۹۵ درصد در نظرگرفته شد.
یافته ها: ۲۴۸ نفر (۶۲%) از مادران قطره آهن را بطور مرتب به کودک خود می دادند، ۱۴۱ نفر (%۳۵٫۲) گاه به گاه و ۱۱ نفر (%۲٫۸) اصلا نمی دادند. بیشترین دلیل ندادن مرتب قطره آهن مربوط به فراموشی مادر (%۳۳٫۹) بود. بین وضعیت مصرف قطره آهن با میزان آگاهی و سطح تحصیلات مادران ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: آگاهی و عملکرد مادران مورد بررسی نسبت به دیگر مطالعات انجام گرفته در سطح کشور بهتر است ولی بیش از یک سوم آنها در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند. با توجه به اهمیت مصرف مرتب قطره آهن در شیرخواران زیر دو سال، مداخله و آموزش مناسب به این گروه از مادران در جهت افزایش مصرف مرتب قطره آهن توصیه می شود.