مقاله بررسی آگاهی و عملکرد زنان ۶۰-۴۵ ساله شهرستان سمنان پیرامون مسائل مرتبط با سلامتی در دوران یائسگی سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی و عملکرد زنان ۶۰-۴۵ ساله شهرستان سمنان پیرامون مسائل مرتبط با سلامتی در دوران یائسگی سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله عملکرد
مقاله یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی تبار سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی زنان، دوران یائسگی است. در صورتی که زنان، شناخت کافی نسبت به علائم دوران یائسگی داشته باشند، عوارض ناشی از این دوران را بهتر تحمل کرده و با درمان مناسب، از بروز عوارض جدی و غیر قابل برگشت جلوگیری خواهند کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و عملکرد زنان ۴۵-۶۰ ساله شهرستان سمنان پیرامون مسائل سلامتی دوران یائسگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۷۸۴ زن ۴۵-۶۰ ساله سمنانی انجام شد. افراد به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که در آن سوالاتی در رابطه با مشخصات فردی، میزان آگاهی و رفتارهای بهداشتی زنان مورد مطالعه در نظر گرفته شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های تی، کای اسکوئر و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی زنان شرکت کننده در مطالعه ۴٫۵±۵۱٫۲ سال بود. ۸۱ نفر (۱۰٫۳%) از زنان آگاهی خوب، ۵۴۸ نفر (۶۹٫۹%) آگاهی متوسط و ۱۵۵ نفر (۱۹٫۸%) آگاهی ضعیف داشتند. بین سطح آگاهی در خصوص یائسگی با سطح تحصیلات افراد ارتباط معنی داری وجود نداشت (p>0.05). عملکرد ۴۶۷ نفر (۵۹٫۶%) از زنان پاسخ دهنده در خصوص مسائل مربوط به دوران یائسگی، ضعیف و تنها عملکرد ۱۸ نفر (۲٫۳%) قابل قبول بود. بین عملکرد در خصوص یائسگی با سطح تحصیل، محل سکونت، شغل، وضعیت تاهل و یائسه بودن افراد ارتباط معنی داری وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: درصد بالایی از زنان ۴۵-۶۰ ساله شهر سمنان در خصوص مسائل دوران یائسگی، آگاهی متوسط و عملکرد ضعیفی دارند.